ADHD och samsjuklighet

Studie om ADHD och samsjuklighet

Samsjuklighet är en medicinsk term som innebär att en person har flera olika sjukdomar eller medicinska tillstånd. Vid ADHD är samsjukligheten med andra psykiatriska svårigheter väldigt hög och på senare tid har det även visat sig att ADHD är relaterat till flera kroppsliga besvär och sjukdomar. Statistiken är tyvärr en dyster läsning då 80% av vuxna med ADHD har ytterligare en diagnos, 66 % har ytterligare två diagnoser och 20% har minst tre diagnoser utöver sin ADHD.

De vanligaste samexisterande diagnoserna hos vuxna är depression, ångest, stress/utmattning, sömnsvårigheter och missbruk. På senare tid har det även kommit studier som visat på ett samband mellan fetma/övervikt, migrän, hjärt/kärlsjukdomar samt astma för att nämna några kroppsliga tillstånd. För barn med ADHD är det också en dyster statistik även om det ser något bättre ut än för vuxna. Man räknar med att 25% av barnen med ADHD har en ångest eller depressionssjukdom, att risken för inlärningssvårigheter ökar med 3-5 gånger och att autismspektrumtillstånd föreligger i kring 25% av fallen.

Samsjuklighet komplicerar diagnostiken. Det är dessvärre vanligt att en vuxen person med ADHD har sökt vård under flera år och fått flera olika diagnoser men där den underliggande ADHD:n förbisetts. En del av förklaringen är att de tillstånd man söker för som t ex utmattning/stress, depression och ångest i flera fall liknar symtom på ADHD. Medvetenheten om ADHD hos barn är större än den är för vuxna och därför missas troligen inte lika många barn som vuxna men flickor har fortfarande en tendens att förbises då deras symtom oftast inte är lika uppenbara som pojkarnas.

Fördröjd diagnostik leder till ett onödigt långt lidande med allvarliga konsekvenser för självkänslan, relationer, arbete/studier och ökar också risken för fler diagnoser. Vid diagnostik av psykiatriska tillstånd finns inte samma möjligheter som vid kroppsliga sjukdomar. Det finns ingen röntgen eller blodprov som kan användas för att underlätta diagnostiken. Därför behövs det en bred psykiatrisk kompetens, spetskompetens inom neuropsykiatri, gott om tid och noggrannhet hos den som diagnostiserar. Risken för feldiagnostik är hög om någon av dessa faktorer saknas.

Samsjuklighet har länge intresserat ADHDhälsans grundare, specialistpsykolog Martin Zemlicka och därför genomförde han en studie på 153 vuxna personer som genomgick en ADHD utredning. Slutsatserna ifrån den studien bekräftade tidigare studier och fann att vuxna med ADHD är en psykiatrisk belastad grupp med flera andra psykiatriska problem utöver sin ADHD och att det är viktigt med en omfattande diagnostisk process för att på bästa sätt kunna hjälpa den drabbade. För att läsa studien i sin helhet kan du läsa studien här.

Få hjälp av en psykolog specialiserad på ADHD