Neuropsykiatrisk utredning för vuxna

Är du i behov av en neuropsykiatrisk utredning?

En neuropsykiatrisk utredning är en mer omfattande utredning än ADHD utredningen. Vanligen utreds ADHD, ADD och Autismspektrumtillstånd (t ex Aspergerssyndrom). Utredningen kan ibland breddas ytterligare till närbesläktade syndrom.

Hur yttrar sig neuropsykiatriska symtom?

Gemensamt för de neuropsykiatriska tillstånden (NPF) är att symtomen debuterat under barndomen. Naturen kommer sällan paketerad i diagnoser med klara gränser mot andra diagnoser. Istället har den drabbade ofta en mix av olika symtom som vi sedan försöker att klassificera på olika sätt. Vanliga neuropsykiatriska symtom är över- eller underaktivitet, impulsivitet, koncentration och minnesproblem, instabilt känsloliv, svårigheter att förstå och fungera i sociala sammanhang, nedsatt förmåga att anpassa sig till förändringar, begränsade och intensiva intressen samt överkänsliga sinnen. Känner du igen dig i några av ovanstående symtom kan du ha ett eller flera neuropsykiatriska tillstånd.

Har vägen varit lång?

Många personer med neuropsykiatriska tillstånd vittnar om att de har känt sig annorlunda sedan de var barn. De har alltid känt att de inte är som ”alla andra” utan att någon kunnat sätta fingret på problemet. Detta gäller i synnerhet kvinnor vars svårigheter ibland är svårare att upptäcka än det är hos männen. Kvinnornas problem finns oftare på ”insidan” och deras sociala förmåga är i regel bättre än männens. Många har sökt vård, ibland upprepade gånger utan att de underliggande symtomen uppmärksammats. Ofta har symtomen dolts bakom andra tillstånd som stress och utmattning, depression, ångest, smärtsyndrom, relationsproblem och ibland missbruk. Detta har inneburit att man inte fått behandling för de grundläggande problemen med ett onödigt lidande som följd.

Eget detektivarbete?

Många vuxna som blir aktuella för en neuropsykiatrisk utredning har under resans gång själva lagt pusslet och kommit fram till att de sannolikt har något neuropsykiatriskt syndrom. Kanske har man stött på någon i sin närhet med liknande symtom som man själv och som fått en diagnos. Ibland har anhöriga lyft frågan. Ibland har man haft misstankarna länge men av olika skäl inte kommit sig för att söka en neuropsykiatrisk utredning. Många som söker en neuropsykiatrisk utredning i vuxen ålder, gör detta då ens egna barn gjort en neuropsykiatrisk utredning och man känt igen sig i symtomen under barnets utredning.

Vad leder det till?

Att leva med odiagnostiserade neuropsykiatriska symtom leder ofta till att den drabbade ifrågasätter sig själv och sitt värde som människa. Man kan lätt känna sig misslyckad då det kan vara svårt att nå upp till alla de krav som vuxenlivet ställer på en. Inte sällan möts den drabbade av kritik ifrån omgivningen vilket spär på känslan av att vara dålig, otillräcklig och annorlunda. Sjukskrivningar, relationsproblem och psykiska besvär är vanliga konsekvenser.

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

Hos oss på ADHD hälsan får du möjlighet att göra en snabb och professionell neuropsykiatrisk utredning för vuxna utifrån en evidensbaserad utredningsmetodik. Detta innebär att allt vi gör i den neuropsykiatriska utredningen bygger på metoder som i forskning visat sig hålla bästa möjliga vetenskapliga kvalitet.

Du kan räkna med att den neuropsykiatriska utredningen tar ungefär 4-8 tillfällen att genomföra (3-5 veckor) och den påbörjas oftast inom 2 veckor ifrån första kontakten. Innan vi påbörjar en neuropsykiatrisk utredning görs en bedömning av dina symtom för att säkerställa att en neuropsykiatrisk utredning är en lämplig insats. Ibland rekommenderar vi en ADHD utredning (som inte är lika omfattande som den neuropsykiatriska utredningen) medan vi vid andra tillfällen kan rekommendera en insats hos en annan vårdgivare.

Den neuropsykiatriska utredningen baseras på specifika frågeformulär, kliniska intervjuer av dig och dina anhöriga och samt på psykologiska tester. Du kan känna dig trygg i att den neuropsykiatriska utredningen utförs av specialistpsykolog i klinisk vuxenpsykologi med flerårig erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av vuxna. När den neuropsykiatriska utredningen är klar får du både en muntlig och skriftlig sammanställning av utredningsresultaten.

Vårt åtagande är att utifrån evidensbaserade metoder göra en professionell utredning. Detta innebär att trots att du genomgått bedömning/utredning så är det inte säkert att vi kan fastställa en neuropsykiatrisk diagnos. Ibland finner vi andra orsaker till dina besvär, ibland misstänker vi andra orsaker utan att kunna fastslå dessa och då kan vi remittera dig vidare för en annan typ av utredning med en annan frågeställning.

Har du några frågor så tveka inte att höra av dig så ska vi försöka att besvara dom.

FAQ

VANLIGA FRÅGOR OM NEUROPSYKIATRISK UTREDNING

Betalning