Allmänna villkor för ADHDhälsan

 

Välkommen till ADHDhälsan, din partner inom neuropsykiatriska utredningar och behandlingar online. Dessa villkor är avsedda att säkerställa en trygg och transparent relation mellan dig som klient och oss som tjänsteleverantör.

Inledande definitioner och avtal

Dessa Allmänna villkor (”villkor”) gäller för alla tjänster som erbjuds av ADHDhälsan, inklusive men inte begränsat till neuropsykiatriska bedömningar, medicinska behandlingspaket och relaterad psykologisk rådgivning och behandling (“tjänsterna”). ADHDhälsan är en onlineplattform som drivs av ADHDhälsan, organisationsnummer 556932-2695 (ADHDhälsan), med huvudkontor i Halmstad, Sverige.

Våra tjänster är inte avsedda för akuta medicinska situationer. I sådana fall bör akutsjukvård kontaktas omgående.

Genom att beställa våra tjänster accepterar du dessa villkor. ADHDhälsan förbehåller sig rätten att uppdatera villkoren, varvid den senaste versionen alltid är tillgänglig på vår webbplats. Genom din användning av våra tjänster ger du även samtycke till att vi kan skicka nyhetsbrev till dig via e-post, vilket du kan avbryta prenumerationen på när som helst.

Tjänsterna

ADHDhälsans tjänster omfattar neuropsykiatriska utredningar samt psykologisk behandling och medicinsk behandling. För att kunna beställa och dra nytta av tjänsterna måste kunden vara minst 18 år gammal.

Beställning och avbokning

Kunder kan göra beställningar genom att kontakta ADHDhälsan via deras webbplats eller via telefonen. En bekräftelse skickas till kunden efter beställningen och genom detta upprättas ett avtal mellan kunden och ADHDhälsan.

Avbokning eller ändring av tid för bedömning måste ske senast 24 timmar innan bokad tid. Vid senare avbokning eller vid uteblivet besök debiteras fullt belopp för tjänsten.

I de fall tjänsten för utredning avbryts på grund av att kunden uteblir från besök eller av annan orsak utanför ADHDhälsans kontroll, debiteras 75% av det fulla priset för tjänsten.

Provtagning avseende alkohol och/eller droger görs i de fall som det är motiverat utifrån klinisk misstanke.

Om provtagning görs i samband med bedömningsfasen gäller följande om kunden önskar gå vidare med utredning: vid negativt provsvar tillkommer inga extra kostnader för kunden. Vid positivt provsvar debiteras kunden 1200 kr. I de fall kunden inte önskar fortsätta med utredning debiteras kunden för provtagningen, oavsett provresultat.

Vid klinisk misstanke om att kunden tagit droger eller att det förekommer alkoholrisk/miss-bruk kan provtagning också ske under utredning och behandling. Om denna information inte framkommit vid bedömningen räknas det som att kunden inte varit uppriktig med sina besvär. Om detta sker, gäller följande: Kunden erbjuds i första hand till egen kostnad att skriftligt styrka 3 månaders provsvar inom normala referensvärden. Detta gäller alkohol. All form av droganvändande diskvalificerar vidare utredning och diagnos kommer ej att ställas. Ingen återbetalning av betalda tjänster sker i de fall utredningen avbryts till följd av den typen av alkohol eller droganvändande.

Kunden bör vara medveten om att en utredning inte alltid leder till en diagnos och att det i slutändan är den utredande psykologens kliniska bedömning som avgör om ett utlåtande med diagnos skrivs. ADHDhälsans utredande psykologer hänvisar gärna vidare för vård inom andra instanser om detta skulle krävas.

ADHDhälsans förpliktelser

ADHDhälsan åtar sig att tillhandahålla tjänsterna i enlighet med gällande lagar och regler (inklusive hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientdatalagen samt socialstyrelsens riktlinjer och policys), vetenskapliga rön och erfarenheter samt branschstandard. ADHDhälsan har nödvändig kompetent personal, inklusive legitimerade läkare, legitimerade psykologer och legitimerade sjuksköterskor, för att utföra tjänsterna. ADHDhälsan är registrerad vårdgivare hos relevanta tillsynsmyndigheter (IVO).

Kundens åtaganden

Kunden ansvarar för att vid försämring av sitt hälsotillstånd söka vård på lämplig vårdinrättning.

Kunden ansvarar för att lämna korrekta och aktuella uppgifter, både personuppgifter och vårdrelaterad information, under hela perioden då tjänsterna tillhandahålls samt ej undanhålla sådant som kan anses som viktigt vid en utredning såsom exempelvis alkohol- och drogbruk.

Priser och betalningsvillkor

Aktuella priser för tjänsterna framgår på ADHDhälsans webbplats. ADHDhälsan erbjuder olika betalningsalternativ genom finansiella samarbetspartners såsom Payson. Dessa alternativ presenteras på webbplatsen.

Undantag på grund av yttre händelse

Om ADHDhälsan hindras från att fullfölja sina åtaganden på grund av omständigheter utanför deras kontroll, såsom force majeure, ändrade myndighetsbestämmelser, eller andra yttre händelser, befrias ADHDhälsan från skyldigheten att tillhandahålla tjänsterna samt från ansvar för skador och påföljder.

Ansvarsbegränsning

ADHDhälsan ansvarar inte för felaktiga eller icke-uppdaterade uppgifter som kunden lämnar, vare sig det gäller kundinformation eller vårdinformation. ADHDhälsans bedömningar och råd baseras på de tillhandahållna uppgifterna, undersökningar, och eventuella prover.

ADHDhälsan ansvarar inte för tekniska problem eller avbrott i digitala funktioner som eventuellt används. Ej heller för dataförlust eller indirekta skador.

Om inte annat krävs enligt lag, är ADHDhälsans ansvar begränsat till det totala belopp kunden har betalat för tjänsterna under ett år.

Dataskydd

ADHDhälsan ansvarar som personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med tjänsterna. ADHDhälsan följer gällande dataskyddsförordning (GDPR), Patientdatalagen och företagets integritetspolicy.

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag tillämpas på dessa villkor och avtalet i stort. Vid tvist kan kunden vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller svensk allmän domstol, med första instans vid Stockholms tingsrätt. Vid synpunkter på vården kan kund vända sig till patientnämnden i respektive region eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Dessa allmänna villkor godkänns av ADHDhälsan för deras tjänster den 1 januari 2024.