Integritetspolicy

Introduktion

Vi på ADHDhälsan tar ditt dataskydd på största allvar. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter när du använder vår tjänst, antingen via vår webbplats adhdhalsan.se eller i vårt journalsystem.

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Den här informationen syftar till att förklara hur ADHDhälsan hanterar dina personuppgifter. Som användare av ADHDhälsans webbsite och tjänster accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Martin Zemlicka som är VD för företaget.

Information vi samlar in

Vi samlar in information som är nödvändig för att kunna erbjuda våra tjänster och förbättra din upplevelse. Det inkluderar kontaktuppgifter, demografiska uppgifter, hälsorelaterad information och information om din användning av vår tjänst.

Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med oss så kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:

 

Användning av information

Din information används för att:

  1. Delning av information

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, utöver när det krävs enligt lag eller som nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster.

 

Säkerhet

Vi använder avancerade säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst eller olaglig behandling.

 

Dina rättigheter

Du har rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning av dina personuppgifter. Kontakta oss på privacy@adhdhalsan.se för att utöva dessa rättigheter.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan. Den senast uppdaterade versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.

 

Kontakt

För frågor om denna policy eller dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via info@adhdhalsan.se.

Genom att använda ADHDhälsans tjänster godkänner du vår integritetspolicy och vårt sätt att hantera dina personuppgifter. Vi är engagerade i att skydda din integritet och säkerhet och arbetar kontinuerligt med att förbättra våra säkerhetsåtgärder och skydd av dina uppgifter.

 

Lagring och överföring av dina uppgifter

Dina personuppgifter lagras på säkra servrar och behandlas med högsta möjliga säkerhetsstandarder i journalsystemet HLTHY. Vi ser till att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina uppgifter mot olyckshändelser eller olagliga behandlingsformer, såsom förlust, förstörelse, ändring, obehörig avslöjande av, eller åtkomst till personuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att överföras till, och behandlas i, länder utanför EU/EES-området endast under förutsättning att lämplig skyddsnivå kan garanteras och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

Cookies och liknande teknologier

Vi använder cookies och liknande spårningsteknologier för att förbättra din användarupplevelse och samla in information om hur du använder vår webbplats och tjänster. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper oss att se statistik över besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress. Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies. Du kan alltså styra användningen av cookies genom dina webbläsarinställningar.

 

Ändamål och rättslig grund för behandling av patientuppgifter

ADHDhälsan använder de uppgifter du lämnar till oss för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.

Den rättsliga grund som vi har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer och legitimerade läkare är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Vår verksamhet precis som alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

 

Lagringstid

ADHDhälsan kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.

Du kan även ha rätt till skadestånd om dina personuppgifter i patientjournalen skulle behandlas i strid med reglerna i Patientdatalagen.

 

Mottagare av uppgifter

Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter.

 

Uppgiftsskyldighet enligt lag

I särskilda fall kan ADHDhälsan ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller enligt reglerna i:

 

Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser.

 

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som vi gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlings och utredningsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.

 

Användning av tjänsten av minderåriga

Våra tjänster riktar sig inte till personer under 18 år. Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter från en minderårig utan verifierat samtycke från vårdnadshavare, vidtar vi åtgärder för att radera dessa uppgifter från våra servrar.

 

Kontakt med tillsynsmyndigheten

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, eller motsvarande tillsynsmyndighet i ditt land.

 

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande ADHDhälsans behandling av dina personuppgifter.

 

Hur du kontaktar oss

ADHDhälsan är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss. För mer information om vår integritetspolicy, eller om du har frågor eller oro angående behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via:

 

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bl.a. vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

ADHDhälsan dataskyddsombud har följande kontaktuppgifter:

Martin Zemlicka

070-8451170

info@adhdhalsan.se

 

Vi åtar oss att skydda dina personuppgifter och att använda dem på ett sätt som främjar konfidentialitet, integritet och säkerhet. Din integritet är viktig för oss, och vi uppskattar det förtroende du visar oss genom att dela dina uppgifter. Vi är här för att svara på dina frågor och adressera dina bekymmer.

Denna integritetspolicy är effektiv från och med 2024-01-01. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna policy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din information och förbättrar vår tjänst.