ADHD Utredning

Vi erbjuder ADHD utredning för vuxna online

Hur yttrar sig ADHD och ADD hos vuxna?

Har du långvariga svårigheter med rastlöshet, att reglera din aktivitetsnivå och impulskontroll, koncentrera dig och minnas, påbörja och slutföra uppgifter, reglera din motivation och styra dina känslomässiga reaktioner? Leder symtomen till svårigheter på jobbet, med vänner, på fritiden eller i familjen? Om du känner igen dig kan det bero på ADHD eller ADD. Skillnaden mellan ADHD och ADD består i att personer med ADHD har fler hyperaktiva och impulsiva symtom än de som har ADD. Båda diagnoserna kategoriseras under utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser i diagnosmanualen vilket innebär att svårigheterna inte är sjukdomar utan ett annat sätt att fungera och att de visat sig under visat sig tidigt i livet. För att ta reda på om du fyller kriterierna för en eller flera diagnoser behöver man göra en utredning. Utredningen som görs på ADHDhälsan heter neuropsykiatrisk utredning, då vi gör en bedömning utifrån kriterierna för all neuropsykiatrisk problematik, inte bara ADHD och ADD.

Har vägen varit lång?

Många personer med vuxen ADHD eller ADD vittnar om att de har känt sig annorlunda sedan de var barn. De har alltid känt att de inte är som ”alla andra” utan att någon kunnat sätta fingret på problemet. Tidigare var diagnosen ADHD reserverat för barn, företrädesvis pojkar som var överaktiva och utåtagerande. Detta medförde att många flickor men även en del pojkar och vuxna inte uppmärksammades, då deras symtom yttrade sig på andra mer subtila sätt. Många har sökt vård, ibland upprepade gånger utan att de underliggande symtomen på ADHD eller ADD uppmärksammats. Ofta har symtomen dolts bakom andra tillstånd som stress och utmattning, depression, ångest, smärtsyndrom, relationsproblem och missbruk. Detta har inneburit att man inte fått behandling för de grundläggande problemen med ett onödigt lidande som följd.

Eget detektivarbete?

Många vuxna som blir aktuella för en ADHD utredning har under resans gång själva lagt pusslet och kommit fram till att de sannolikt har ADHD eller ADD. Kanske har man råkat läsa om någon kändis som berättar om sin ADHD eller stött på någon i sin närhet som har ADHD. Ibland har anhöriga lyft frågan. Ibland har man haft misstankarna länge men av olika skäl inte kommit sig för att söka en ADHD utredning. Många som söker en ADHD utredning i vuxen ålder, gör detta då ens egna barn gjort en ADHD utredning och man känt igen sig i symtomen under barnets utredning.

Vad leder det till?

Att leva med odiagnostiserad vuxen ADHD eller ADD leder ofta till att den drabbade ifrågasätter sig själv och sitt värde som människa. Man kan lätt känna sig misslyckad då det kan vara svårt att nå upp till alla de krav som vuxenlivet ställer på en. Inte sällan möts den drabbade av kritik ifrån omgivningen vilket spär på känslan av att vara dålig, otillräcklig och annorlunda. Sjukskrivningar, relationsproblem och psykiska besvär är vanliga konsekvenser.

Vad kan du göra?

Om du misstänker att du eller en närstående har symtom på ADHD eller ADD kan en ADHD utredning vara det första steget på vägen mot ökad förståelse och ökat välbefinnande. Personer som genomgått en ADHD utredning vittnar om att de förstår sig själv bättre, att deras syn på sig själv förbättrats, att de inte dömer sig själv lika hårt som tidigare och att deras livskvalitet och relationer förbättrats. Därför är en ADHD utredning mer än ”bara” en utredning, det är även en viktig terapeutisk process.

Varför göra en ADHD utredning hos oss?

Vi erbjuder en snabb och effektiv utredning med minimalt krångel, utan onödig väntan och frustration. Ni är inte beroende av andra utan styr själva över vården, vilket skapar delaktighet, förutsägbarhet och trygghet genom hela utredningen. När utredningen är klar kan vi snabbt sätta in de åtgärder som behövs, allt för att du ska må bra och nå dina mål. På ADHDhälsan gör vi alltid en bred neuropsykiatrisk utredning, vilket gör att vi också bedömer om du uppfyller kriterierna för andra neuropsykiatriska diagnoser utöver ADHD/ADD.

Vem vänder vi oss till?

Vi vänder oss till personer utan svår psykiatrisk samsjuklighet och/ eller missbruk. Har du flera svåra psykiatriska diagnoser blir det svårt för oss att erbjuda en patientsäker vård eftersom vi arbetar digitalt. Vi vänder oss främst till personer som inte gjort en ADHD utredning tidigare men vi tar även emot de som vill få sin diagnos omprövad i en förnyad utredning.

Hur går en ADHD utredning för vuxna till?

Hos oss på ADHDhälsan får du möjlighet att göra en snabb och professionell ADHD utredning för vuxna utifrån en evidensbaserad utredningsmetodik. Detta innebär att allt vi gör i den privata ADHD utredningen bygger på metoder som i forskning visat sig hålla bästa möjliga vetenskapliga kvalitet. Du kan räkna med att ADHD utredningen tar ungefär 4-6 tillfällen att genomföra (2-4 veckor) och den påbörjas oftast inom 2 veckor ifrån första kontakten. Innan vi påbörjar en ADHD utredning görs en bedömning av dina symtom för att säkerställa att en ADHD utredning är en lämplig insats. Om så inte är fallet får du rekommendationer om andra, mer lämpliga insatser hos en annan vårdgivare. Hos oss är en ADHD-utredning samma sak som en neuropsykiatrisk utredning, där man också utreder om man fyller kriterierna för andra neuropsykiatriska diagnoser.

Det är inte säkert att en utredning kan fastställa en diagnos men vi strävar alltid efter att du ska få värdefulla insikter om dig själv och ditt sätt att fungera oavsett diagnos eller ej.

ADHD utredningen baseras på specifika ADHD frågeformulär, kliniska intervjuer av dig och dina anhöriga och samt på psykologiska tester. Du kan känna dig trygg i att ADHD utredningen utförs av psykolog som har flerårig erfarenhet av ADHD utredningar av vuxna. När ADHD utredningen är klar får du både en muntlig och skriftlig sammanställning av utredningsresultaten. Hela utredningen sker digitalt, vilket minimerar er logistik och kostnader.

Vad händer efter ADHD utredningen?

Efter att ADHD utredningen är klar och om du har besvär som kräver läkemedelsbehandling erbjuder vi modern medicinsk behandling som visat goda resultat både kliniskt och i forskningsstudier. Om ni väljer oss som vårdgivare får ni samma läkare och sjuksköterska under minst 12 månader, något som borgar för trygghet och kontinuitet. Ni väljer självklart själv om ni vill ha er ADHD behandling via oss eller någon annan vårdgivare. Om vi inte kan fastställa ADD/ADHD diagnos får du information om de svårigheter som vi upptäckt under utredningens gång och vid behov hjälper vi till med remiss till annan vårdgivare.

FAQ

Vanliga frågor om ADHD Utredning

Betalning

Allmänna frågor