ADHD Utredning Barn

Vi erbjuder ADHD utredning för barn online.

Hur yttrar sig ADHD och ADD hos barn?

Har barnet eller ungdomen långvariga svårigheter med rastlöshet, att reglera sin aktivitetsnivå och impulskontroll, koncentrera sig och minnas, påbörja och slutföra uppgifter, reglera sin motivation och styra sina känslomässiga reaktioner? Leder symtomen till svårigheter i skolan, med kompisar, på fritiden eller i familjen? Om du känner igen ditt barn kan det bero på ADHD eller ADD. Skillnaden mellan ADHD och ADD består i att personer med ADHD har fler hyperaktiva och impulsiva symtom än de som har ADD. Båda diagnoserna kategoriseras under utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser i diagnosmanualen vilket innebär att svårigheterna inte är sjukdomar utan ett annat sätt att fungera och att de visat sig under visat sig tidigt i livet. För att ta reda på om barnet fyller kriterierna för en eller flera diagnoser behöver man göra en utredning.  

Vad leder det till?

Att leva med odiagnostiserad ADHD eller ADD leder ofta till att barnet ifrågasätter sig själv och risken ökar för dåligt självförtroende, psykiska besvär, konflikter i familjen och bland kompisar samt misslyckanden i skolan. Ibland är svårigheterna mer dolda och omgivningen reagerar därför inte alltid i tid. Detta gäller främst barn som har lätt för sig i skolan och som inte är utåtagerande. Både pojkar och flickor kan förbises men flickorna löper en större risk att missas eller så förklaras deras svårigheter med psykosociala orsaker. Svårigheterna brukar bli tydligare vid inträdet till högstadiet då det ställs högre krav på självständighet och disciplin. Genom en noggrann ADHD utredning fångar vi upp även de barn som har dolda symtom.

Vad kan du göra?

Om du misstänker att ditt barn har symtom på ADHD eller ADD kan en ADHD utredning vara det första steget på vägen mot ökad förståelse och ökat välbefinnande. Barn som genomgått en ADHD utredning vittnar om att deras syn på sig själv förbättrats, de dömer inte sig själv lika hårt som tidigare och de är mer benägna att ta till sig strategier och anpassningar ifrån skola och föräldrar. Även omgivningen brukar förändra sin syn på barnet med ökad acceptans, inkludering och anpassning. Därför är en ADHD utredning mer än ”bara” en utredning, det är även en viktig terapeutisk process.

Varför göra en ADHD utredning hos oss?

Vi erbjuder en snabb och effektiv utredning med minimalt krångel, utan onödig väntan och frustration. Ni är inte beroende av andra utan styr själva över vården, vilket skapar delaktighet, förutsägbarhet och trygghet genom hela utredningen. När utredningen är klar kan vi snabbt sätta in de åtgärder som behövs, allt för att barnet ska må bra och nå sina mål i livet.

Vem vänder vi oss till?

Vi vänder oss till barn mellan 12 -18 år utan svår psykiatrisk samsjuklighet och/ eller missbruk. Har barnet flera svåra psykiatriska diagnoser blir det svårt för oss att erbjuda en patientsäker vård eftersom vi nästan uteslutande arbetar digitalt. Vi vänder oss främst till barn som inte gjort en ADHD utredning tidigare men vi tar även emot barn som vill få sin diagnos omprövad i en förnyad utredning.

Hur går en ADHD utredning för barn till?

Hos oss på ADHDhälsan har barn möjlighet att göra en snabb och professionell ADHD utredning utifrån en evidensbaserad utredningsmetodik. Detta innebär att allt vi gör i ADHD utredningen bygger på metoder som i forskning visat sig hålla bästa möjliga vetenskapliga kvalitet. Ni kan räkna med att ADHD utredningen tar ungefär 4-6 tillfällen att genomföra (2-4 veckor) och utredningen påbörjas oftast inom 2 veckor ifrån första kontakten. Innan vi påbörjar en ADHD utredning görs en bedömning av barnets symtom för att säkerställa att en ADHD utredning är en lämplig insats. Om så inte är fallet får ni rekommendationer om andra, mer lämpliga insatser hos en annan vårdgivare. 

ADHD utredningen innefattar en medicinsk undersökning, specifika ADHD frågeformulär, psykologiska tester som mäter begåvning och kognitiva funktioner, kliniska intervjuer av föräldrar, barnet och skolpersonal. Du kan känna dig trygg i att ADHD utredningen utförs av specialistläkare och barn och ungdomspsykolog med flerårig erfarenhet av ADHD utredningar av barn. När ADHD utredningen är klar får ni både en muntlig och skriftlig sammanställning av utredningsresultaten. Hela utredningen sker digitalt, vilket minimerar er familjs logistik och kostnader. Det är viktigt att förstå att det inte är säkert att utredningen kan fastställa en ADD/ADHD diagnos och att utredningsresultatet kan innebära att vi rekommenderar vidare kontakt med annan vårdgivare med annan frågeställning. 

Vad händer efter ADHD utredningen?

Efter att ADHD utredningen är klar erbjuder vi modern medicinsk behandling som
visat goda resultat både kliniskt och i forskningsstudier. Om ni väljer oss som vårdgivare får barnet samma läkare under minst 12 månader, något som borgar för trygghet och kontinuitet. 

Hur går en medicinsk ADD- eller ADHD behandling till?

Innan ni träffas har läkaren redan en god bild av barnets besvär då läkaren granskat utredningen och deltagit i behandlingskonferens med den utredande psykologen. Vid första mötet gör läkaren i samråd med föräldern och barnet en medicinsk behandlingsplan som sedan utvärderas kontinuerligt av sjuksköterska. Ni erbjuds i första hand ett behandlingspaket under 12 månader. Om du sedan önskar fortsatt kontakt med oss kan du välja ett underhållspaket.

Medicinskt behandlingspaket det första året:

  • Läkarbesök
  • Uppföljning av sjuksköterska efter 3 veckor. 
  • Fortsatt uppföljning var 3:e vecka tills rätt dos uppnåtts.
  • Därefter ny uppföljande kontakt efter sex månader.
  • Puls och blodtryck rapporteras vid varje behandlingskontakt.
  • Receptförskrivning ingår.
  • 12 månader efter behandlingsstart nytt utvärderande läkarbesök.

 

Underhållspaket det andra året:

  • 2 uppföljningar av sjuksköterska
  • 1 uppföljning av läkare
 

Du kan känna dig trygg i att ADHD medicin är en effektiv och säker behandlingsmetod vid ADHD och ADD som använts i flera årtionden.

Ni väljer självklart själv om ni vill ha er behandling via oss eller någon annan vårdgivare. Vill ni ha en remiss till den offentliga vården erbjuder vi detta. Vår barn och ungdomspsykolog har också möjlighet att stötta föräldrar och delta i möten med skolan efter utredningen.

Vanliga frågor om ADHD utredning

En utredning börjar med en screeningintervju. För denna debiteras du 990kr. Om du sedan genomgår en fullständig ADHD utredning kostar denna 28500kr. Totalt kostar alltså en ADHD utredning 29490kr.

För att du inte ska behöver genomgå en onödig utredning och för att vi bara vill utreda de barn som verkligen har behov av en utredning. 

Detta är aktuellt endast vid misstanke om missbruk.

Förutsatt att inga förseningar tillkommer kan utredningen påbörjas inom två veckor efter screeningintervjun.

Detta beror på vad vi kommer överens om, men i normalfallet kan man räkna med 2-4 veckor.

Du och dina anhöriga kommer att få fylla i olika webbaserade frågeformulär som ställer frågor om olika psykiatriska symtom. I normalfallet innebär anhöriga, föräldrar och respektive. Ni kommer också att bli intervjuade utifrån en diagnostisk manual för ADHD och ADD och du kommer att få göra webbaserade psykologiskt tester. Om du saknar anhöriga är det bra om du kan involvera någon annan som känner dig väl men det går även att göra en utredning som enbart baserar sig på dina uppgifter. Därefter sammanställs all information och ställningstagande till diagnos görs. Efter utredningen informeras du såväl muntligt som skriftligt. Utredningen görs av specialistläkare i psykiatri och barn/ungdomspsykolog  med flerårig erfarenhet ifrån neuropsykiatriska utredningar och specialistpsykiatri.

Om du har behandlingskrävande ADD/ADHD symtom erbjuds du medicinsk behandling. Om du har eller misstänks ha andra svårigheter rekommenderar kontakt med annan mer lämplig vårdgivare. 

Betalning

Nej, vi är helt privat finansierade och därför gäller inte regional sjuktaxa hos oss. Vi utför privat ADHD-utredning.

Nej, i nuläget är det inte möjligt.

En utredning börjar med en screeningintervju. För denna debiteras du 990kr. Om du sedan genomgår en fullständig ADHD utredning kostar denna 28500kr. Totalt kostar alltså en ADHD utredning 29490kr.

Du betalar vi hemsidan. I samarbete med vår finanspartner Billmate erbjuder vi olika betalningsalternativ. För mer information hänvisar vi till fliken kundinformation här på hemsidan. 

Vill ni göra en inledande bedömning?

Träffa en legitimerad psykolog online för att ta reda på om ni bör gå vidare i en utredning. Det är kort väntetid och kostar 990 kr.

Vill du boka en tid för utredning online?

Här kan du fylla i en egenremiss, så tar vi kontakt med dig för att boka ett inledande bedömningssamtal online. Priset för bedömningssamtalet är 990 kr. Om det efter samtalet finns underlag att fortsätta med en utredning bokas ytterligare tider.  

Kontakt

Telefon: 070-845 11 70
E-post: info@adhdhalsan.se

Kontaktformulär

Här kan du kontakta oss om du har frågor: