ADHD Utredning Barn

Vi erbjuder adhd utredning för barn online.

Hur yttrar sig ADHD och ADD hos barn?

Har barnet eller ungdomen långvariga svårigheter med rastlöshet, att reglera sin aktivitetsnivå och impulskontroll, koncentrera sig och minnas, påbörja och slutföra uppgifter, reglera sin motivation och styra sina känslomässiga reaktioner? Leder symtomen till svårigheter i skolan, med kompisar, på fritiden eller i familjen? Om du känner igen ditt barn kan det bero på ADHD eller ADD. Skillnaden mellan ADHD och ADD består i att personer med ADHD har fler hyperaktiva och impulsiva symtom än de som har ADD. Båda diagnoserna kategoriseras under utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser i diagnosmanualen vilket innebär att svårigheterna inte är sjukdomar utan ett annat sätt att fungera och att de visat sig under visat sig tidigt i livet. För att ta reda på om barnet fyller kriterierna för en eller flera diagnoser behöver man göra en utredning.  

Vad leder det till?

Att leva med odiagnostiserad ADHD eller ADD leder ofta till att barnet ifrågasätter sig själv och risken ökar för dåligt självförtroende, psykiska besvär, konflikter i familjen och bland kompisar samt misslyckanden i skolan. Ibland är svårigheterna mer dolda och omgivningen reagerar därför inte alltid i tid. Detta gäller främst barn som har lätt för sig i skolan och som inte är utåtagerande. Både pojkar och flickor kan förbises men flickorna löper en större risk att missas eller så förklaras deras svårigheter med psykosociala orsaker. Svårigheterna brukar bli tydligare vid inträdet till högstadiet då det ställs högre krav på självständighet och disciplin. Genom en noggrann Adhd utredning fångar vi upp även de barn som har dolda symtom.

Vad kan du göra?

Om du misstänker att ditt barn har symtom på ADHD eller ADD kan en ADHD utredning vara det första steget på vägen mot ökad förståelse och ökat välbefinnande. Barn som genomgått en ADHD utredning vittnar om att deras syn på sig själv förbättrats, de dömer inte sig själv lika hårt som tidigare och de är mer benägna att ta till sig strategier och anpassningar ifrån skola och föräldrar. Även omgivningen brukar förändra sin syn på barnet med ökad acceptans, inkludering och anpassning. Därför är en Adhd utredning mer än ”bara” en utredning, det är även en viktig terapeutisk process.

Varför göra en Adhd utredning hos oss?

Vi erbjuder en snabb och effektiv utredning med minimalt krångel, utan onödig väntan och frustration. Ni är inte beroende av andra utan styr själva över vården, vilket skapar delaktighet, förutsägbarhet och trygghet genom hela utredningen. När utredningen är klar kan vi snabbt sätta in de åtgärder som behövs, allt för att barnet ska må bra och nå sina mål i livet.

Vem vänder vi oss till?

Vi vänder oss till barn mellan 12 -18 år utan svår psykiatrisk samsjuklighet och/ eller missbruk. Har barnet flera svåra psykiatriska diagnoser blir det svårt för oss att erbjuda en patientsäker vård eftersom vi nästan uteslutande arbetar digitalt. Vi vänder oss främst till barn som inte gjort en Adhd utredning tidigare men vi tar även emot barn som vill få sin diagnos omprövad i en förnyad utredning.

Hur går en ADHD utredning för barn till?

Hos oss på Adhdhälsan har barn möjlighet att göra en snabb och professionell ADHD utredning utifrån en evidensbaserad utredningsmetodik. Detta innebär att allt vi gör i ADHD utredningen bygger på metoder som i forskning visat sig hålla bästa möjliga vetenskapliga kvalitet. Ni kan räkna med att ADHD utredningen tar ungefär 4-6 tillfällen att genomföra (2-4 veckor) och utredningen påbörjas oftast inom 2 veckor ifrån första kontakten. Innan vi påbörjar en ADHD utredning görs en bedömning av barnets symtom för att säkerställa att en ADHD utredning är en lämplig insats. Om så inte är fallet får ni rekommendationer om andra, mer lämpliga insatser hos en annan vårdgivare. 

ADHD utredningen innefattar en medicinsk undersökning, specifika ADHD frågeformulär, psykologiska tester som mäter begåvning och kognitiva funktioner, kliniska intervjuer av föräldrar, barnet och skolpersonal. Du kan känna dig trygg i att ADHD utredningen utförs av specialistläkare och barn och ungdomspsykolog med flerårig erfarenhet av ADHD utredningar av barn. När ADHD utredningen är klar får ni både en muntlig och skriftlig sammanställning av utredningsresultaten. Hela utredningen sker digitalt, vilket minimerar er familjs logistik och kostnader. Det är viktigt att förstå att det inte är säkert att utredningen kan fastställa en ADD/ADHD diagnos och att utredningsresultatet kan innebära att vi rekommenderar vidare kontakt med annan vårdgivare med annan frågeställning. 

Vad händer efter ADHD utredningen?

Efter att ADHD utredningen är klar erbjuder vi modern medicinsk behandling som
visat goda resultat både kliniskt och i forskningsstudier. Om ni väljer oss som vårdgivare får barnet samma läkare under minst 15 månader, något som borgar för trygghet och kontinuitet. Ni väljer självklart själv om ni vill ha er behandling via oss eller någon annan vårdgivare. Vill ni ha en remiss till den offentliga vården erbjuder vi detta. Vår barn och ungdomspsykolog har också möjlighet att stötta föräldrar och delta i möten med skolan efter utredningen.

Vanliga frågor om ADHD utredning

En utredning börjar med en screeningintervju. För denna debiteras du 990kr. Om du sedan genomgår en fullständig ADHD utredning kostar denna 28500kr. Totalt kostar alltså en ADHD utredning 29490kr.

För att du inte ska behöver genomgå en onödig utredning och för att vi bara vill utreda de barn som verkligen har behov av en utredning. 

Detta är aktuellt endast vid misstanke om missbruk.

Förutsatt att inga förseningar tillkommer kan utredningen påbörjas inom två veckor efter screeningintervjun.

Detta beror på vad vi kommer överens om, men i normalfallet kan man räkna med 2-4 veckor.

Du och dina anhöriga kommer att få fylla i olika webbaserade frågeformulär som ställer frågor om olika psykiatriska symtom. I normalfallet innebär anhöriga, föräldrar och respektive. Ni kommer också att bli intervjuade utifrån en diagnostisk manual för ADHD och ADD och du kommer att få göra webbaserade psykologiskt tester. Om du saknar anhöriga är det bra om du kan involvera någon annan som känner dig väl men det går även att göra en utredning som enbart baserar sig på dina uppgifter. Därefter sammanställs all information och ställningstagande till diagnos görs. Efter utredningen informeras du såväl muntligt som skriftligt. Utredningen görs av specialistläkare i psykiatri och barn/ungdomspsykolog  med flerårig erfarenhet ifrån neuropsykiatriska utredningar och specialistpsykiatri.

Om du har behandlingskrävande ADD/ADHD symtom erbjuds du medicinsk behandling. Om du har eller misstänks ha andra svårigheter rekommenderar kontakt med annan mer lämplig vårdgivare. 

Betalning

Nej, vi är helt privat finansierade och därför gäller inte regional sjuktaxa hos oss. Vi utför privat adhd utredning.

Nej, i nuläget är det inte möjligt.

En utredning börjar med en screeningintervju. För denna debiteras du 990kr. Om du sedan genomgår en fullständig ADHD utredning kostar denna 28500kr. Totalt kostar alltså en ADHD utredning 29490kr.

Du betalar vi hemsidan. I samarbete med vår finanspartner Billmate erbjuder vi olika betalningsalternativ. För mer information hänvisar vi till fliken kundinformation här på hemsidan. 

Navigering

Allmänna frågor

Genom att fylla i egenremissen som finns här på hemsidan. Därefter tar vi kontakt med dig. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, är du alltid välkommen att kontakta oss per telefon eller epost.

Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna  från 12 års ålder.

För att använda våra tjänster behöver du en välfungerande internetuppkoppling och tillgång till en dator med kamerafunktion, surfplatta eller mobiltelefon. Vår plattform är klassad som en medicinteknisk produkt samt CE-märkt enligt MDR. Videofunktionen är integrerad i systemet och vi följer GDPR. Appen (lanseras i oktober/november) laddar du ner här på hemsidan, via app store eller i playbutiken.

Eftersom vi främst utgår ifrån onlinebaserade tjänster finns det inte några geografiska begränsningar. I de fall patienten önskar fysiska möten är man välkommen till våra fina lokaler i centrala Halmstad.

Oftast är det inte något problem då vi ser våra patienter digitalt. I de fall då fysiska möten blir aktuella måste samtliga mötesdeltagare vara fullt friska och vi håller ett avstånd på minst 1.5 m. På mottagningen finns handsprit och munskydd och personalen är extra noga med hygienrutiner. För att minska risken för smitta på mottagningen kan vi inte ta emot anhöriga. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer.

info@adhdhalsan.se 
070-845 11 70
telefontid 07.30-08.30 och 16-17

Besöksadress:
Gamletullsgatan 12
30227 Halmstad 

Besöksadress:
Gamletullsgatan 12
30227 Halmstad 

Telefon: 070-845 11 70
telefontid 16-17, mån-fre

info@adhdhalsan.se