ADHD symtom

ADHD symtom

ADHD symtom visar sig vanligtvis redan under tidig barndom.  Symtomen fortsätter sedan oftast in i vuxen ålder. Tillståndet är ett utvecklingsrelaterat syndrom vilket innebär att symtomen inte är tecken på sjukdom utan ett annat sätt att fungera och att detta visat sig tidigt i livet. Det finns tre huvudsakliga typer av ADHD: huvudsakligen ouppmärksamhet, övervägande hyperaktiv-impulsivitet och kombinerad typ. Symtomen kan variera i svårighetsgrad och kombineras på olika sätt hos olika individer.

Symtomen på ADHD kan vara olika för varje individ och kan också variera beroende på ålder och livssituation. Hos vuxna kan symtomen vara mer subtila, medan hos barn kan det vara mer uppenbart. Det är också vanligt att symtomen förändras över tid och att de kan förbättras eller förvärras beroende på livssituationen.

 

ADHD-diagnos

Huruvida en ADHD diagnos ska fastställas eller inte kan endast avgöras av en expert då det är en komplex uppgift med många olika parametrar. Läs mer om hur en ADHD utredning går till hos oss på ADHDhälsan. Bland annat krävs det att det finns klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning, ADHD-symtom uppkommer i flera områden i livet och att symtom förelåg även i barndomen. De symtom som utreds vid en ADHD-utredning är följande symtom på hyperaktivitet-impulsivitet och ouppmärksamhet från DSM-5 (American Psychiatric Association, 2022).

 

Ouppmärksamhet (koncentrationssvårigheter)

 • Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra aktiviteter.
 • Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar.
 • Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal.
 • Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna).
 • Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter.
 • Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t ex skolarbete eller läxor).
 • Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg).
 • Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli.
 • Är ofta glömsk i det dagliga livet.

 

Hyperaktivitet (Överaktivitet)

 • Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter kan inte sitta still.
 • Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund. Springer ofta omkring. Klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet).
 • Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”.
 • Pratar ofta överdrivet mycket.

 

Impulsivitet

 • Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt.
 • Har ofta svårt att vänta på sin tur.
 • Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t ex kastar sig in i andras samtal eller lekar).

 

Förklaringen till symtom

Ett annat krav för att diagnosen ska ges är att symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom. Även att symtomen inte förklaras bättre med någon annan psykisk störning. Komorbiditet (d.v.s. samsjuklighet) är mycket vanligt vid ADHD – därför ofta svårt med differentialdiagnostik. Koncentrationsproblem förekommer i samband med flera andra diagnoser (t.ex. depression). Mycket viktigt med noggrann anamnes utreda så att inte fel diagnos ställs.

 

Kvinnor och ADHD

Det är också viktigt att notera att symtombilden kan vara annorlunda hos kvinnor och flickor, som ofta kan vara mindre hyperaktiva men ha starka känslomässiga utbrott och svårt att hantera stress. Läs mer här: Flickor och ADHD

 

ADHD-hjälp

Det finns inga mirakelkurer som botar ADHD men man kan få barnet eller sig själv att fungera relativt bra vardagen. Det är viktigt att ha i åtanke att man inte kan förvänta sig att man när man inför stödinsatser ska kunna ta bort dessa så fort det fungerar lite bättre. Forskaren och psykologen Russel Barkley gör en jämförelse med om man är rullstolsbunden och någon tar bort rampen.

Förutom de behandlingar vi tar upp här så finns det en del kontroversiella behandlingar med mindre evidens så som essentiella fettsyror och olika dieter. En annan är neurofeedback som är något som ökat starkt på senaste tiden, även i Sverige, men effekterna verkar oklara och varierar möjligen beroende på vilken typ av neurofeedback som används.

 

ADHD medicin

 • Ofta starka positiva effekter och få biverkningar.
 • Oftast centralstimulantia, där Ritalin eller Concerta (långtidsverkande) är de vanligaste preparaten. Den verksamma substansen i båda dessa preparat är metylfenidat och de ökar både dopamin och noradrenalin.
 • Finns även Strattera (Atomoxetin) som inte räknas som centralstimulantia. Strattera är en noradrenalinåterupptagshämmare.
 • Leder inte till ökad risk för senare missbruk.
 • Stor debatt kring huruvida det finns långsiktiga effekter eller inte.

 

ADHD hjälp för föräldrar

Det kan kännas tufft att vara förälder till barn med ADHD ibland, men faktum är att det finns många föräldrar som får vardagen med påfrestningar att fungera. Ofta har de varit duktiga på att ta emot hjälp i form av att initialt påbörja en utredning, men också få hjälp genom exempelvis föräldraträningsprogram och stöd från sin omgivning.  Läs mer här, ‘föräldrer till barn med ADHD’.

 

ADHD hjälp för vuxna – KBT & DBT

Både kognitiv beteendeterapi (KBT) och dialektisk beteendeterapi (DBT) kan hjälpa vuxna med ADHD. En manualbaserat KBT skriven av Safren fokuserar mer på executive functioning (exekutiva funktioner). Där inkluderas planering  och organisation samt fokus på att komma åt arbetsminnet genom ökat fokus. Läser mer om executive funciton längre ner i denna text.

En annan manualbaserad behandling (DBT) är skriven av Hesslinger som fokuserar mer på att reglera känslor, öka förmågan till konsekvenstänkande samt hantera impulsivitet och relationer.

Om du tror att du eller någon du känner har ADHD-symtom, är det viktigt att söka hjälp och rådgivning från en läkare eller psykolog som kan göra en noggrann utredning och ge lämplig behandling. Behandling av ADHD kan innefatta läkemedel, terapi eller en kombination av båda. Genom att få rätt diagnos och behandling kan personer med ADHD lära sig hantera sina symtom och leva ett mer produktivt och lyckligt liv.

Få hjälp av en psykolog specialiserad på ADHD

Vill du boka en tid för utredning online?

Här kan du fylla i en egenremiss, så tar vi kontakt med dig för att boka ett inledande bedömningssamtal online. Priset för bedömningssamtalet är 990 kr. Om det efter samtalet finns underlag att fortsätta med en utredning bokas ytterligare tider.  

Kontakt

Telefon: 070-845 11 70
E-post: info@adhdhalsan.se

Kontaktformulär

Här kan du kontakta oss om du har frågor: