ADHD-symtom

ADHD-symtom

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är ett utvecklingsrelaterat syndrom vilket innebär att symtomen inte är tecken på sjukdom utan ett annat sätt att fungera och att detta visat sig tidigt i livet. Det finns tre nyckelsymtom på ADHD: ouppmärksamhet, hyperaktivet och impulsivitet. Symtomen varierar i svårighetsgrad och kombineras på olika sätt hos olika individer.

Impulsivitet

Individer med ADHD kan ha svårt att reglera sina impulser och agera utan att tänka igenom konsekvenserna. De kan agera hastigt utan att överväga risker eller andras känslor. Detta kan visa sig som att avbryta andra människor i samtal, agera innan de har fått klara instruktioner eller ha svårigheter att vänta på sin tur. Denna impulsivitet kan leda till problem i sociala situationer och påverka relationer negativt. Läs mer om ADHD och impulsivitet HÄR.

Hyperaktivitet

Personer med ADHD kan ha svårt att sitta stilla och ha en överdriven mängd rastlöshet. De kan också vara benägna att ständigt röra på sig, tappa bort sig själva eller klättra på saker. Det kan vara svårt att vara tyst eller lugna ner sig, även när det är nödvändigt. Denna överaktivitet kan vara påträngande och störande för både personen med ADHD och omgivningen.

Ouppmärksamhet

Personer med ADHD kan ha svårt att fokusera på en specifik uppgift eller att behålla uppmärksamheten under längre perioder, särskilt när uppgiften inte är stimulerande eller intressant för dem. De kan snabbt bli distraherade av yttre stimuli och har svårt att filtrera ut oväsentliga detaljer i sin omgivning. Detta kan påverka deras förmåga att lyssna och följa instruktioner, vilket kan leda till svårigheter i skolan eller arbetsmiljön. Läs gärna texten som en av våra patienter skriver om hur det var för henne med koncentrationssvårigheter.

ADHD symtom dolt bakom andra tillstånd

Kärnsymtomen för ADHD är alltså impulsivitet, hyperaktivitet och ouppmärksamhet. Dock kan dessa tillstånd ha dolts bakom andra tillstånd, vilket har lett till att de underliggande ADHD symtomen har varit svåra att upptäcka. Dessa symtom kan vara stress och utmattning, problem med relationer, smärtsyndrom, depression, ångest och missbruk. Läs gärna vår andra informationstext om ADHD och utmattningssyndrom.

Uppmärksamhetsproblem är ett nyckelsymtom vid ADHD och kan vara svårt att identifiera när de döljs bakom andra tillstånd. Personer med ADHD kan ha svårt att koncentrera sig, lätt bli distraherade och ha problem med att organisera och slutföra uppgifter. Dessa symtom kan förväxlas med depression eller ångest, där nedsatt energi och koncentrationsproblem också förekommer. Det är viktigt att ta hänsyn till hela den kliniska bilden och noga utvärdera om ADHD-symtomen finns närvarande.

Impulsivitet är en annan utmaning vid ADHD som kan vara dold bakom andra tillstånd. Personer med ADHD kan agera utan att tänka på alla konsekvenser, ha svårt att vänta på sin tur och vara överdrivet pratsamma. Dessa symtom kan misstolkas som tecken på antisocial personlighetsstörning eller bipolär sjukdom. Det är viktigt att förstå att impulsivitet kan vara en central del av ADHD och att en grundlig bedömning behövs för att utesluta eller identifiera andra tillstånd.

Hyperaktivitet är ett karakteristiskt symtom vid ADHD och kan vara tydligt hos vissa individer. Men det finns också de som har en mer dold form av hyperaktivitet. De kan vara inåtvända, oroade eller överdrivet engagerade i interna tankeprocesser istället för att vara fysiskt hyperaktiva. Dessa individer kan ha svårt att sitta still, vrida och vända på sig eller ha en inre känsla av rastlöshet. Denna form av överaktivitet kan lätt förbises eller misstolkas som oro eller generaliserad ångest.

ADHD och samsjuklighet

En annan vanlig anledning till att ADHD-symtom kan vara dolda är att de överlappar med andra psykiatriska och neurologiska tillstånd, till exempel autism. Dessa tillstånd kan dominera bilden och få ADHD-symtomen att framstå som mindre tydliga eller till och med obemärkta. Det är viktigt att förstå att dessa tillstånd inte utesluter ADHD, utan snarare kan vara komplexa och sammansatta. Läs mer om ADHD och Autism.

ADHD symtom tjejer

Medan ADHD är vanligt förekommande hos både tjejer och killar, finns det vissa särskilda saker att tänka på när det gäller ADHD hos tjejer. En av de vanligaste utmaningarna som tjejer med ADHD möter är att deras symtom ofta förbises eller missförstås.

På gruppnivå tenderar pojkar att ha mer av hyperaktivitet och impulsivitet, medan flickor har mer ouppmärksamhet. Hos flickor kan det också yttra sig genom att de dagdrömmer, pratar överdrivet mycket eller har en inre rastlöshet som kan vara svårt att förklara. Läs mer om ADHD och flickor.

ADHD-diagnos

Huruvida en ADHD diagnos ska fastställas eller inte kan endast avgöras av en expert då det är en komplex uppgift med många olika parametrar. Läs mer om hur en ADHD utredning går till hos oss på ADHDhälsan. Om du är intresserad av att läsa mer om ADHD diagnos så har vi en text på vår hemsida där vi även går igenom alla diagnoskriterier.

 

Få hjälp av en psykolog specialiserad på ADHD