ADHD och skolan

ADHD och skolan

Funktionsnedsättningen ADHD innebär symtom som impulsivitet, hyperaktivitet och koncentrationsproblem. Dessa symtom gör ofta skolan lite extra utmanande för barn med ADHD. Läs gärna vår översiktsartikel Vad är ADHD.
Senare tids forskning har även kopplat ADHD till neuropsykologiska svårigheter som att reglera känslor och s.k. delay aversion.

ADHD och motivation i skolan

Många barn med ADHD kan känna att det är svårt att hitta motivation i skolan. Det har sina förklaringar enligt senare tids forskning som har hittat en stark koppling till delay aversion. Delay aversion innebär att barn med ADHD-symtom tenderar att välja belöningar som kommer omedelbart i stället för större belöningar längre framåt i tiden. De flesta barn anser att det är värt att vänta länge på en stor belöning, medan barn med ADHD har svårare att vänta och behöver en större belöning. Detta är inte samma sak som att inte kunna vänta pga att man är för impulsiv.

Vet läraren om att detta är ett problem för eleven kan undervisningen till exempel anpassas genom att stora uppgifter delas upp i flera mindre uppgifter. Om omgivning reagerar negativt på att barnet väljer att inte vänta, så kan det skapa negativa cirklar. Många forskare hävdar vidare att dessa negativa cirklar kan senare leda till ännu större svårigheter och motstånd mot att vänta samt starka negativa reaktioner.

Starka känslor i skolan

Barn med ADHD har ofta problem med att styra sina känslor, både positiva känslor som glädje och upprymdhet men även negativa känslor som ilska och ledsamhet. Detta kan arta sig i arga och frustrerade barn i skolan när krav på till exempel uppmärksamhet och koncentration upplevs som alltför höga. Barnens stora glädje vid positiva händelser som en utflykt kan vara svåra att dämpa till samma nivå som övriga barn. Titta gärna på videon nedan där fem elever berättar om hur om sin skolgång och hur deras drömskola skulle se ut.

Hur kan skolan hjälpa barn med ADHD?

Många skolor har god kunskap om de yttre symtomen, men det krävs förståelse även för de underliggande neuropsykologiska svårigheter som diagnosen ADHD innebär. Vilka av dessa svårigheter som framträder mest kan variera mycket. Därför är det viktigt att skolan kartlägger varje enskild individs styrkor och svagheter för att kunna sätta in rätt insatser. Det är därför svårt att ta fram en lista på stödåtgärder för alla barn med ADHD.

Kartläggningen bör utreda neuropsykologiska svårigheter, men även aspekter som är nära kopplade till ADHD. Detta skulle kunna vara till exempel allmän kognitiv förmåga, inlärningssvårigheter, språkstörning, motorik samt andra medicinska och psykiatriska svårigheter. Annars är det ofta en stor risk att endast en aspekt i taget tas i beaktande och helheten missas. Om du vill läsa mer så läs gärna vår artikel om ADHD och samsjuklighet.

Snabba lösningar för ADHD?

Tyvärr finns det inga snabba lösningar då ADHD inte kan botas vilket gör att eleven behöver stöd genom hela sin skolgång. Dock finns det en uppsjö av insatser som skolan kan ta till (efter kartläggningen av individens behov) för att öka barnets trivsel. sociala umgänge samt möjligheter att nå kunskapskraven. Till exempel har Stockholm ADHD Center kurser för pedagoger som både inkluderar psykoedukation och strategier. Kolla gärna in Attention’s video om hur man kan ‘Få skolan att funka för elever med npf’ nedan:

Inkludering eller exkludering i skolan

Lärare är duktiga på att få alla barn att känna sig inkluderade. Ibland kan det få motsatt effekt då många barn med ADHD har andra behov när det gäller socialt umgänge. Kanske känner inte barnet sig exkluderad om de får lämna klassrummet under vissa lektioner för att få stöd och hjälp av särskild utbildad personal.

Raster och framför allt lunchrasten är tänkt som återhämtning för barnen i skolan. Tyvärr innebär det inte alltid återhämtning för barn med ADHD, snarare tvärtom.

Förebyggande arbete i skolan

 1. Kartlägga lärmiljön – ljudnivå, visuell miljö, luftmiljö etc.
 2. Tydliggöra pedagogik – visuellt tydliggörande strategier.
 3. Intryckssanering – öka fokus. För många saker på väggarna?
 4. Anpassa lekmiljöer – mindre barngrupper, skala av intrycken.
 5. Tidsstöd – tydliga scheman och tidsangivelser. ‘Nu ska jag prata i 10 min innan ni får rast’.
 6. Skapa relationer – lyssna på vad barnet själv tror kan hjälpa.
 7. Främja närvaro på gruppnivå – gott skolklimat präglat av trygghet och arbetsro.

Extra anpassningar i skolan

 1. Tydliggör skoldagen – individanpassat schemat med färgkoder.
 2. Anpassa kravnivå – ofta beröm ofta och uppmuntran direkt efter ansträngning.
 3. Bemötande för att förebygga problemskapande beteende – prata om konflikter innan de uppstår.
 4. Visuellt stöd – kompenserar för bristande funktionsförmågor.
 5. Främja skolnärvaro för enskild elev – kom ihåg-listor och påminnelser via sms.
 6. Samverkan mellan elev och vårdnadshavare – informera fortlöpande om framsteg och utmaningar.
 7. Anpassad undervisning och material – stora och komplicerade uppgifter delas upp i flera mindre uppgifter.

Särskilt stöd i skolan

 1. Specialpedagogiska insatser
 2. Särskild undervisningsgrupp
 3. Enskild undervisning
 4. Förstärkt vuxenstöd
 5. Anpassad studiegång
 6. Samverkan mellan barn, elevhälsa och vårdnadshavare
 7. Studiehandledning på barnets modersmål

ADHD-utredning för barn

Det krävs ofta att barn med ADHD symtom utreds för att barnet ska få all det stöd som behövs. Läs mer om vår ADHD utredning för barn.

 

Få hjälp av en psykolog specialiserad på ADHD