NPF utredning

Vi erbjuder NPF utredning för vuxna online.

Vad mednas med NPF?

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är ett gemensamt namn på ett antal separata men relaterade och överlappande diagnoser som te x Adhd, Autismspektrumtillstånd, Språkstörningar och Tourettes syndrom. Internationellt går NPF under namnet ”Neurodevelopmental disorders” vilket kan ses som ett mer passande namn då NPF utvecklas under utvecklingen och leder till ett avsteg ifrån den förväntade utvecklingen inom ett antal olika områden (se nedan). För enkelhetens skull använder vi det svenska ordet NPF då det är ett etablerat begrepp i Sverige. NPF är en samling av olika svårigheter som har sin grund i hur hjärnan fungerar.

Vanliga symtom för NPF

  • Nedsatt uppmärksamhet/koncentration
  • Nedsatt impulskontroll
  • Svårreglerad aktivitetsnivå
  • Nedsatt social samspelsförmåga
  • Nedsatt inlärning och minne
  • Språkliga svårigheter
  • Motoriska svårigheter
  • Förstärka/försvagade sinnesintryck
  • Svårreglerade känslor

Orsaker till NPF

NPF är medfött och beror inte på uppfostran även om miljön både kan underlätta och försvåra besvären. NPF är inte psykiatriska sjukdomar utan klassificeras som funktionsnedsättningar, ibland kallade funktionsvariationer. Det är vanligt att en person har flera NPF tillstånd samtidigt eller att man har drag av flera olika NPF tillstånd. Detta beror bland annat på att NPF tillstånden delar gener. Ärftligheten är också hög så det är vanligt att flera personer i samma familj har olika former av NPF. Manligt kön är överrepresenterat (troligtvis då forskningen främst varit inriktad på pojkar) och den neurologiska sårbarheten ökar risken för att utveckla andra psykiatriska och kroppsliga syndrom. Vi vet idag inte exakt varför en person utvecklar ett NPF tillstånd och det finns inte någon specifik NPF gen utan det handlar om en samverkan mellan olika gener och miljöpåverkan te x sjukdomar hos modern under graviditeten eller exponering för miljögifter av olika slag. NPF debuterar under barndomen och vanligen kvarstår symtomen mer eller mindre under hela livet men antar lite olika form under olika åldrar.

Nedsatta funktioner

De gemensamma svårigheterna vid NPF är de s.k exekutiva funktionerna. Man kan beskriva dessa funktioner som hjärnans dirigent eller flygledare. Det innebär att dessa funktioner har ett övergripande ansvar för att personen fungerar på ett bra sätt i samspel med miljön. Vid nedsatta exekutiva funktioner kan det t.ex. vara svårt att komma igång med vardagliga rutinuppgifter, planera och organisera sina aktiviteter och uppgifter, reglera sin aktivitetsnivå och sina känslor, hämma impulser, reglera sin motivation och klara av att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar.

Kognitiva funktioner

Andra gemensamma drag är nedsättningar i de s.k. kognitiva funktionera. Att koncentrera sig på att lyssna och läsa kan vara ansträngande. Ibland är det precis tvärtom, om personen är intresserad av något ämne kan hen få ett s k hyperfokus, vilket innebär att personen går ”all in”, plötsligt existerar bara detta enda intresse och resten av livet sätts på paus. Det kan vara svårt att komma ihåg vad som sagts eller vad man ska göra. Vid NPF har man ofta sociala samspelssvårigheter men orsakerna skiljer sig åt vid de olika diagnoserna. Vid Adhd kan det bero på att personen är disträ och inte lyssnar eller är för på, för intensiv och har en tendens att avbryta medan det vid Autismspektrumtillstånd handlar om att personen har en nedsatt kompetens och kunskap om hur sociala situationer fungerar. Det är vanligt med olika former av inlärningssvårigheter som läs och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter men orsakerna kan skilja sig åt vid de olika tillstånden.

Motorik

Motoriken (hur man använder sin kropp) kan vara nedsatt. Personen med NPF kan vara klumpig, ta i för hårt och ha svårt för att koordinera sina kroppsrörelser. Sinnesintrycken kan vara förstärkta vilket medför att te.x. dofter, ljud och ljus upplevs kraftigare eller så kan det vara precis tvärtom, dvs att sinnesintrycken är försvagade.

Den svenska professorn i barn och ungdomspsykiatri, Christopher Gillberg har lanserat olika begrepp för NPF. I slutet på 1990-talet myntade han begreppet DAMP som fick stor spridning i Skandinavien och på senare år har han lanserat det ännu bredare begreppet ESSENCE. Båda begreppen pekar på att NPF tillstånd i hög utsträckning är relaterade och inte låter sig förstås som separata tillstånd. Oavsett vilket namn vi väljer kan svårigheterna leda till att personen får svårt att få vardagen att fungera och därför kan man behöva stöd av andra människor. Det är vanligt att personer med NPF känner sig sköra och osäkra och det är lätt att bli missförstådd och själv missförstå andra. Man kan ha svårt att berätta om sina problem och då kan det också bli svårt att få rätt diagnos. Om man har ett NPF tillstånd ökar risken för att drabbas av psykiatriska besvär som te x ångest och depression och även risken för missbruk ökar för att personen försöker döva de svåra känslorna. Det är vanligt med utmattning och trötthet och känslolivet kan vara instabilt. Svårigheterna påverkar stora delar av livet och det är vanligt med relationsproblem av olika slag, svårigheter att fungera i skolan eller på arbetsmarknaden och att ta hand om sig själv och sitt hem.

Olika begrepp för NPF

Den svenska professorn i barn och ungdomspsykiatri, Christopher Gillberg har lanserat olika begrepp för NPF. I slutet på 1990-talet myntade han begreppet DAMP som fick stor spridning i Skandinavien och på senare år har han lanserat det ännu bredare begreppet ESSENCE. Båda begreppen pekar på att NPF tillstånd i hög utsträckning är relaterade och inte låter sig förstås som separata tillstånd. Oavsett vilket namn vi väljer kan svårigheterna leda till att personen får svårt att få vardagen att fungera och därför kan man behöva stöd av andra människor. Det är vanligt att personer med NPF känner sig sköra och osäkra och det är lätt att bli missförstådd och själv missförstå andra. Man kan ha svårt att berätta om sina problem och då kan det också bli svårt att få rätt diagnos. Om man har ett NPF tillstånd ökar risken för att drabbas av psykiatriska besvär som te x ångest och depression och även risken för missbruk ökar för att personen försöker döva de svåra känslorna. Det är vanligt med utmattning och trötthet och känslolivet kan vara instabilt. Svårigheterna påverkar stora delar av livet och det är vanligt med relationsproblem av olika slag, svårigheter att fungera i skolan eller på arbetsmarknaden och att ta hand om sig själv och sitt hem.

NPF utredning och behandling

Vid NPF är det viktigt att ta kontakt med kunniga personer för att reda ut varför saker och ting blir svåra och vad man kan göra för att underlätta. Det finns mycket hjälp och stöd som erbjuds av olika instanser i samhället men det förutsätter att man gjort en NPF utredning som kan peka på såväl svårigheter som styrkor. En NPF utredning kan bli starten för att ta del av alla de insatser som är hjälpsamma vid NPF. Ofta behöver man en kombination av medicinska, psykologiska och sociala insatser för att nå sin fulla potential.

Vanliga frågor om NPF utredning

För att bedöma om en utredning är lämplig för dig kommer vi att ha en 
screeningintervju där vi bedömer om dina svårigheter lämpar sig
för utredning hos oss. Om så är fallet kommer du och dina anhöriga fylla i ett antal
frågeformulär som kommande diagnostiska intervjuer utgår ifrån. Har du tidigare haft
kontakt med vården för psykiatriska svårigheter är det av värde att få kopior på dina
journaler.

För att du inte ska behöva genomgå en onödig utredning och för att vi bara vill utreda personer som verkligen behöver en utredning. 

Förutsatt att inga förseningar tillkommer kan utredningen påbörjas inom två veckor
efter screeningintervjun.

Detta beror på vad vi kommer överens om, men i normalfallet kan man räkna med 3-5 veckor.

Du och dina anhöriga kommer att få fylla i olika webbaserade frågeformulär som
ställer frågor om olika psykiatriska symtom. I normalfallet innebär anhöriga, föräldrar
och respektive. Ni kommer också att bli intervjuade utifrån diagnostiska manualer och du kommer att få göra webbaserade
psykologiskt tester. Om du saknar anhöriga är det bra om du kan involvera någon
annan som känner dig väl men det går även att göra en utredning som enbart baserar sig på dina uppgifter. Därefter sammanställs all information och
ställningstagande till diagnos görs. Efter utredningen informeras du såväl muntligt
som skriftligt. Utredningen görs av specialistpsykolog i klinisk psykologi eller neuropsykologi eller av leg psykolog med flerårig erfarenhet ifrån neuropsykiatriska utredningar och specialistpsykiatri.

Betalning

Nej, vi är helt privat finansierade och därför gäller inte regional sjuktaxa hos oss. Vi utför privat adhd utredning.

Nej, i nuläget är det inte möjligt.

En utredning börjar med en screeningintervju. För denna debiteras du 990kr. Om du sedan genomgår en fullständig NPF utredning kostar denna 29000kr. Totalt kostar alltså en ADHD utredning 29990kr.

Du betalar via hemsidan. Du kan välja olika betalningsalternativ som kortbetalning eller avbetalning. Vår finansiella samarbetspartner Billmate, gör alltid en kreditprövning i de fall som du väljer avbetalning. 

Navigering

Allmänna frågor

Genom att fylla i egenremissen som finns här på hemsidan. Därefter tar vi kontakt med dig. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, är du alltid välkommen att kontakta oss per telefon eller epost.

Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna  från 12 års ålder.

För att använda våra tjänster behöver du en välfungerande internetuppkoppling och tillgång till en dator med kamerafunktion, surfplatta eller mobiltelefon. Vår plattform är klassad som en medicinteknisk produkt samt CE-märkt enligt MDR. Videofunktionen är integrerad i systemet och vi följer GDPR. Appen (lanseras i oktober/november) laddar du ner här på hemsidan, via app store eller i playbutiken.

Eftersom vi främst utgår ifrån onlinebaserade tjänster finns det inte några geografiska begränsningar. I de fall patienten önskar fysiska möten är man välkommen till våra fina lokaler i centrala Halmstad.

Oftast är det inte något problem då vi ser våra patienter digitalt. I de fall då fysiska möten blir aktuella måste samtliga mötesdeltagare vara fullt friska och vi håller ett avstånd på minst 1.5 m. På mottagningen finns handsprit och munskydd och personalen är extra noga med hygienrutiner. För att minska risken för smitta på mottagningen kan vi inte ta emot anhöriga. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer.

E-post: info@adhdhalsan.se
Telefonnummer: 010-147 11 70