Vad är en NPF-diagnos?

Vad är en NPF-diagnos?

NPF-diagnoser, eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, är en samling av diagnoser som påverkar hjärnans förmåga att bland annat bearbeta information. Andra vanliga benämningar för NPF-diagnoser inkluderar neuropsykiatriska diagnoser, neuropsykiatriska tillstånd och neuropsykiatriska funktionsvariationer.

NPF-diagnoser inkluderar bland annat ADHD/ADD, Autism och Aspergers syndrom (ASD) samt Tourettes syndrom och Dyslexi.

Dessa diagnoser kan ha en stor påverkan på en persons förmåga att fungera i vardagen. NPF-diagnoser påverkar vanligtvis individens sociala interaktioner, kommunikation, beteende och uppmärksamhet. I denna artikel kommer vi att diskutera de olika NPF-diagnoserna, deras symptom och olika behandlingsalternativ.

 

ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en av de vanligaste NPF-diagnoserna. Det påverkar vanligtvis barn och ungdomar, men fortsätter påverka indivien in i vuxen ålder. ADHD-kriterierna inkluderar hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhetsproblem. Symtomen på ADHD kan påverka en persons förmåga att koncentrera sig på en uppgift, organisera information och utföra uppgifter som kräver tålamod.

Behandling av ADHD inkluderar vanligtvis en kombination av medicinering och terapi. Stimulantia, som till exempel Ritalin och Concerta, används ofta för att behandla ADHD. Terapi kan också hjälpa personer med ADHD att utveckla strategier för att hantera sina symptom.

 

Autism

Autism påverkar vanligtvis en persons sociala interaktioner och kommunikationsförmåga. Personer med autism har ofta svårt att förstå sociala koder och att tolka kroppsspråk och ansiktsuttryck. De kan också ha specifika intressen och beteenden.

Behandling av autism är vanligtvis individuell och kan innefatta beteendeterapi och social färdighetsträning. Medicinering kan också användas för att behandla specifika symptom som är en effekt av symtomen, såsom aggression och ångest.

Aspergers syndrom är en typ av autism och räknas också som en NPF-diagnos. Personer med Aspergers syndrom har vanligtvis en normal eller hög intelligensnivå, men kan ha svårt att tolka sociala signaler och utveckla relationer. De kan också ha specifika intressen och beteenden precis som vid autism generellt.

 

Tourettes

Tourettes syndrom är en NPF-diagnos som innefattar tics, som är ofrivilliga rörelser eller ljud. Personer med Tourettes syndrom kan också ha svårt att kontrollera sina impulser. Tourettes syndrom påverkar vanligtvis barn och ungdomar, men kan fortsätta in i vuxen ålder. Behandling av Tourettes syndrom inkluderar vanligtvis medicinering och beteendeterapi. Medicinering kan hjälpa till att minska tics.

 

Dyslexi

Dyslexi är en NPF-diagnos som påverkar läsförmågan. Personer med dyslexi kan ha svårt att läsa, stava och förstå skriftligt material. Detta kan leda till betydande utmaningar i skolan, arbetslivet och vardagen. Om du misstänker att du eller någon i din närhet lider av dyslexi är det viktigt att söka hjälp från en specialist. En kvalificerad professionell kan ge en diagnos och utvärdera vilken typ av behandling som är mest lämplig. Behandling för dyslexi kan inkludera olika tekniker för att hjälpa personer att lära sig att läsa och skriva mer effektivt. Det kan också innefatta användning av hjälpmedel som talböcker och text-till-tal-program för att underlätta förståelsen av skrivet material.

Andra NPF-diagnoser är Tal- och språkstörning, Dyskalkyli och DCD (Developmental Coordination disorder). Det är värt att notera att inte alla sjukvårdsystem eller länder klassificerar diagnoser på samma sätt, så listan över NPF-diagnoser kan variera beroende på var du befinner dig.

 

NPF-diagnoser påverkar livet

Det är viktigt att förstå att NPF-diagnoser kan ha en stor inverkan på en persons liv, men också att de kan behandlas på olika sätt för att hjälpa personen att fungera bättre. Det finns en mängd olika behandlingsalternativ som kan hjälpa personer med NPF-diagnoser att hantera sina symtom och leva ett så normalt liv som möjligt, exemplen ovan är endast ett axplock.

 

Om du vill läsa mer om NPF-diagnoser rekommenderar vi Riksförbundet Attentions webbaserade material. 

 

Få hjälp av en psykolog specialiserad på ADHD