Flickor och ADHD

Flickor och ADHD

Tjejer med ADHD kan ha unika utmaningar som påverkar deras dagliga liv.  Medan ADHD är vanligt förekommande hos både tjejer och killar, finns det vissa särskilda saker att tänka på när det gäller ADHD hos tjejer. En av de vanligaste utmaningarna som tjejer med ADHD möter är att deras symtom ofta förbises eller missförstås. Många människor tror att ADHD endast påverkar killar och att tjejer med ADHD helt enkelt är “slarviga” eller “oorganiserade”. Detta missförstånd kan leda till att tjejer med ADHD inte får den hjälp och stöd de behöver för att hantera sina symtom.

 

Hur vanligt är ADHD hos tjejer? 

Av de 5-7 % av barn i skolåldern som har ADHD (Kok et al., 2016) är det 2-3 gånger fler pojkar än flickor som får diagnosen. Könsskillnader är dock inte lika stora i vuxen ålder utan där kan det ofta vara fler kvinnor än män som får en ADHD-diagnos. Även om kvinnor tar igen i vuxen ålder så är det fortfarande en ratio på 1.6:1 till mäns fördel (Klefsjö et al., 2020). Viktigt att poängtera är, att endast 2.5% av alla vuxna har ADHD jämfört med 5-7% för barn i skolåldern.

 

Diagnoskriterier för ADHD utifrån pojkar

Det är också viktigt att ta hänsyn till att självaste diagnoskriterierna som används har blivit framtagna utifrån huvudsakligen pojkar med europeiskt påbrå (Lefler et al., 2015). Detta har gjort att det spekulerats i att det sker en underdiagnostisering av ADHD hos flickor. En av anledningarna till detta skulle kunna vara att ADHD ofta yttrar sig på ett lite annorlunda sätt hos flickor jämfört med pojkar. 

 

ADHD-symtom flickor

Pojkar tenderar att ha mer av hyperaktivitet och impulsivitet, medan flickor har mer ouppmärksamhet. Hos flickor kan det också yttra sig genom att de dagdrömmer, pratar överdrivet mycket eller har en inre rastlöshet som kan vara svårt att förklara. 

 

Duktiga flickor med ADHD

I och med att hyperaktivitet, men även impulsivitet, märks mer utåt så är det svårare för skolpersonal och andra personer i barnets omgivning att upptäcka ADHD. Skolan missar ofta de som endast har koncentrationsproblem, vilket är vanligare bland flickor jämfört med pojkar.  Skolor har en tendens att identifiera elever med inlärningssvårigheter utifrån ett strikt akademiskt perspektiv. En flicka med ADHD som klarar skolan helt OK, men inte når sin fulla potential riskerar därmed att inte få en diagnos. Utan diagnos är det svårare att få rätt stöd och behandling som behövs för de utmaningar som ADHD kan medföra. 

 

Flickor med ADHD och andra besvär

Flickor har dessutom mer komorbid ångest och depression, samt brukar oftare förskrivas antidepressiv medicinering före fastställd diagnos. Dessutom har flickor med ADHD förhöjd risk för självskadebeteende och självmordsförsök i de senare tonåren än pojkar (SBU, 2005). Det är därför viktigt att upptäcka ADHD hos flickor för att kunna erbjuda behandling som kan förbättra deras mentala hälsa. 

 

Flickor med ADHD och kompisar

Tjejer har i allmänhet mer nära sociala relationer och vänskaper än pojkar, och förlitar sig mer på emotionellt stöd och närhet från sina vänner. Flickor med ADHD har större svårigheter med att interagera med kamrater och social dysfunktion (Kok et al., 2016) Hos flickor har ADHD-symptom kunnat kopplas till högre grad av depression, där graden av depression medieras av upplevt ogillande från kamrater och upplevd orättvis behandling. Denna effekt kunde inte hittas hos pojkar (Kok et al., 2016). Vidare har man sett att när flickor med ADHD interagerar med kamrater så karaktäriseras det mer av negativt och aggressivt beteende i högre utsträckning än hos flickor som inte har något neuropsykiatriskt funktionshinder.  

Tidigare studier har uppskattat att mellan 50-80% av alla grundskolebarn med ADHD kan anses vara socialt utstötta, medan det endast är mellan 10-15% för barn som inte har något neuropsykiatriskt funktionshinder (Kok et al., 2016). Läs gärna mer om ADHD och svårt med kompisar i vår tidigare artikel. 

 

Videotips från TV4

En del tjejer med ADHD vittnar om att hyperaktiviteten inte är så framträdande. Här är ett videotips från TV4 Nyhetsmorgon angående detta:

 

Viktigt med hjälp vid ADHD

Det är viktigt att förstå att ADHD hos tjejer är en verklig och allvarlig funktionsnedsättning som kräver adekvat diagnos och behandling. Det finns många olika behandlingsalternativ tillgängliga, inklusive medicinering, terapi och livsstilsförändringar. Att hitta rätt behandling kan hjälpa tjejer med ADHD att hantera sina symtom och leva ett mer balanserat och produktivt liv.

För att få stöd och hjälp är det viktigt att söka råd från en kvalificerad professionell. Det finns också många organisationer och stödgrupper som är inriktade på att hjälpa tjejer med ADHD och deras familjer. Genom att få den hjälp och stöd de behöver kan tjejer med ADHD uppnå sina fulla potential och leva ett lyckligt och hälsosamt liv.

 

Vetenskapliga artiklar

  • Kok et al (2016). Problematic Peer Functioning in Girls with ADHD: A Systematic Literature Review
  • Klefsjö U, Kantzer AK, Gillberg C, Billstedt E (2021). The road to diagnosis and treatment in girls and boys with ADHD – gender differences in the diagnostic process.
  • Leefler EK, Hartung CM, Bartgis J, Thomas DG (2015). ADHD Symptoms in American Indian /Alaska Native Boys and Girls.
  • SBU Rapport (2005). ADHD hos flickor 


 

 

Få hjälp av en psykolog specialiserad på ADHD