Vilka ADHD mediciner finns det?

Vilka ADHD mediciner finns det?

När det kommer till behandling av ADHD, är ADHD-medicin ett vanligt och ofta effektivt alternativ. Men vilka ADHD-mediciner finns det? Det finns en rad mediciner tillgängliga, såsom Ritalin, Concerta, Medikinet, Elvanse, Attentin (ej i Sverige), Atomoxetin, Intuniv, var och en med sin unika profil av aktiva ämnen och verkningsmekanismer. Denna guide syftar till att ge en översikt över några av de mest använda ADHD-medicinerna, deras aktiva ämnen och hur de påverkar kroppen.

ADHD-medicin är ett ämne som ofta väcker diskussion och har flera aspekter att ta hänsyn till. Från olika typer av läkemedel till hur de påverkar kroppen, är det viktigt att ha en djup förståelse för detta ämne, särskilt om du eller någon du känner har fått en ADHD-diagnos. I denna  guide kommer vi att ta en närmare titt på de vanligaste typerna av ADHD-medicin, deras aktiva ämnen och deras effekter på kroppen.

Centralstimulerande mediciner

Hypotesen är att  CS minkar återupptaget och ökar frisättningen av signalsubstanserna noradrenalin och dopamin i det centrala nervsystemet. Detta leder till att signalstyrkan i den del av hjärnan som kallas prefrontala cortex förstärks och gör att de exekutiva funktionerna förbättras och symtomen på ADHD minskar.

De centralstimulerande medicinerna är Concerta, Ritalin, Medikinet, Elvanse och Attentin.

Biverkningar

Det är vanligt att man har vissa biverkningar vid behandling med centralstimulantia. De allra flesta är lindriga och går över. Man kan få ett ökat blodtryck, ökade hjärtslag samt dålig aptit. Dessa biverkningar följs upp av läkare och sjuksköterska.  Andra biverkningar kan vara huvudvärk, ont i magen eller svårigheter att sova. Då kan man behöva hjälp med sömnen med exempelvis melatonin.

Ritalin

Ritalin är en av de mest kända ADHD-medicinerna och innehåller den aktiva substansen metylfenidat. Detta ämne påverkar neurotransmittorer i hjärnan, särskilt dopamin och noradrenalin, för att förbättra koncentration och uppmärksamhet. Metylfenidat-baserade läkemedel är narkotikaklassade.

Concerta och Medikinet

Liksom Ritalin innehåller även Concerta och Medikinet metylfenidat. Skillnaden ligger i hur läkemedlet frigörs i kroppen. Medikinet har en snabbare frisättningsprofil, medan Concerta är utformad för att verka över en längre period, vilket minimerar behovet av flera dagliga doser. Metylfenidat-baserade läkemedel är narkotikaklassade.

Elvanse

Elvanse är ett varumärke för läkemedlet lisdexamfetamin, som omvandlas till dexamfetamin i kroppen. Det är särskilt effektivt för att förbättra uppmärksamhet och minska impulsivitet och hyperaktivitet. Elvanse är ett godkänt andrahandsval för vuxna då när metylfenidat inte fungerat eller gett för mycket biverkningar. Elvanse är narkotikaklassat.

Attentin

Attentin är en annan ADHD-medicin som innehåller dexamfetamin. Den ger en kortvarig och snabb effekt, men används inte i Sverige då det finns högre risk för skadligt bruk.

Icke centralstimulerande mediciner

Om man får besvärliga biverkningar eller utebliven effekt av centralstimulerande medicin, kan icke centralstimulerande läkemedel ges. De ges i andra hand.

Atomoxetin (Audalis, Strattera)

Atomoxetin, med den aktiva substansen atomoxetin, är en selektiv noradrenalinåterupptagshämmare. Detta betyder att den fokuserar på att öka nivåerna av noradrenalin i hjärnan, vilket kan hjälpa till att förbättra uppmärksamhet och minska impulsivitet och hyperaktivitet. Atomoxetin är inte narkotikaklassat såsom Ritalin, Concerta, Medikinet och Elvanse samt Attentin är.  Effekten kommer ofta långsamt och man behöver lång tid på sig för att utvärdera och följa upp effekterna. Atomoxetin är långverkande.

Intuniv

Intuniv, vars aktiva substans är guanfacin, är en selektiv alfa-2A-adrenerg receptoragonist. Detta är en ganska ny medicin och verkningsmekanismen är inte klarlagd, men verkar ha viss effekt framförallt hos barn. Effekterna kan bli ökad koncentration och uppmärksamhet samt minskad impulsivitet. Man har också sett viss positiv effekt på sömnen. Det är ofta en del av en mer omfattande behandlingsplan och används ibland i kombination med andra ADHD-mediciner. Intuniv är inte narkotikaklassat.

Vad gör ADHD-medicin i kroppen?

Den exakta verkningsmekanismen för dessa mediciner varierar, men de flesta arbetar genom att påverka neurotransmittorer i hjärnan, vilket hjälper till att reglera beteenden som är vanliga i ADHD som impulsivitet, oförmåga att hålla uppmärksamheten och hyperaktivitet. Det är dock viktigt att återigen notera att dessa mediciner kan ha olika biverkningar, inklusive sömnproblem, minskad aptit och potentiellt hjärtproblem och högt blodtryck. Därför är det avgörande att ha en öppen dialog med en vårdgivare för att avgöra vilken typ av behandling som är mest lämplig.

Uppföljning och justering av ADHD behandling

För många patienter är en period av justering och finjustering av medicinering nödvändig för att hitta den mest effektiva dosen. Detta kan innebära regelbundna medicinska kontroller och eventuellt justeringar av dosen eller byte till en annan typ av medicin. Tidpunkterna för justering bör anpassas individuellt, men sker oftast var tredje eller var sjätte månad. Om man har mycket biverkningar kan det behövas tätare uppföljning. Under uppföljning ser man på blodtryck, hjärtfrekvens samt eventuellt vikt. Man följer givetvis också upp effekt och eventuella biverkningar samt eventuell samsjuklighet. Det är viktigt att en patient minst får en uppföljning per år av förskrivande läkare för att se om det är motiverat med fortsatt behandling.

Vilka ADHD-mediciner finns det nu och i framtiden?

Det pågår också mycket forskning kring ADHD och dess behandling. Framtida studier kommer förhoppningsvis att bidra till utvecklingen av nya mediciner med färre biverkningar, eller alternativa behandlingsmetoder som kan vara lika effektiva som nuvarande läkemedel. Det är en spännande tid i forskningsvärlden, och den kunskap vi får kan komma att revolutionera hur vi ser på och behandlar ADHD.

Sammanfattning och slutsats

Så, vilka ADHD-mediciner finns det? ADHD-medicin är en komplex, men viktig del av ADHD behandlingen för många människor. Med en rad olika mediciner tillgängliga, var och en med sin unika profil av aktiva ämnen och potentiella biverkningar, är det viktigt att göra ett informerat beslut i samråd med en kvalificerad vårdgivare. Detta kommer att inkludera diskussioner om vilken typ av medicin som kan vara mest effektiv för dig, potentiella biverkningar, och hur medicinen bör administreras för att uppnå de bästa resultaten. Så frågan: “Vilka ADHD-mediciner finns det?” är komplex att besvara, då det finns många olika typer och med olika effekt för olika personer.

Ett målinriktat och individualiserat tillvägagångssätt är nyckeln när det kommer till att hantera ADHD effektivt. Förutom medicin finns det också andra behandlingsformer som kan hjälpa, inklusive psykoterapi och livsstilsförändringar som kan göra en stor skillnad i vardagen. Så, medan ADHD-medicin är en viktig komponent i behandlingslandskapet, är det bara en del av en mycket större bild.

Som alltid bör du rådgöra med din vårdgivare för att diskutera de mest lämpliga behandlingsalternativen för dig eller ditt barns unika behov och förutsättningar. Oavsett vilken väg du väljer att ta, är det viktigt att ha en holistisk syn på behandling och att vara öppen för att utforska olika metoder för att uppnå bästa möjliga resultat.

 

Få hjälp av en psykolog specialiserad på ADHD