Skillnader mellan ADD och ADHD

Skillnader mellan ADD och ADHD

ADD, vilket står för Attention Deficit Disorder, och är en neurobiologiskt betingad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar människors förmåga att fokusera och hantera uppmärksamhet. Denna funktionsnedsättning är en typ av ADHD, men det finns skillnader mellan de två tillstånden. I denna text kommer vi att utforska vad ADD är och dess skillnader jämfört med ADHD, samt diskutera hur ADD benämns i ICD- och DSM-manualerna som är det man utgår ifrån när man diagnostiserar.

Vad är ADD?

För att förstå ADD och ADHD är det viktigt att förstå att dessa funktionsnedsättningar påverkar individers kognitiva och beteendemässiga funktioner. Människor med ADD har svårigheter att upprätthålla uppmärksamhet, vilket kan resultera i dagdrömmande, distraktion och svårigheter att slutföra uppgifter. Det är vanligt att personer med ADD har problem med organisation, tidshantering och att hålla ordning på sina saker. Man kan också vara hyperfokuserad på specifika intressen eller aktiviteter som man finner stimulerande.

ADD eller ADHD – vilken diagnos har jag?

Det finns skillnader mellan ADD och ADHD, även om de båda kan vara relaterade tills svårigheter med uppmärksamhet. Här är några av de huvudsakliga skillnaderna:

  1. Uppmärksamhet vs. hyperaktivitet/impulsivitet: ADD är främst kännetecknat av svårigheter med uppmärksamhet, medan ADHD innefattar både svårigheter med uppmärksamhet och symtom på hyperaktivitet och impulsivitet. Personer med ADD kan vara mer drömmande, distraherade och ha svårt att bibehålla fokus, medan personer med ADHD kan vara rastlösa, överaktiva och ha svårt att kontrollera sina impulser.
  2. Symtompresentation: Personer med ADD kan vara mer passiva och lugna, medan personer med ADHD kan vara mer utåtriktade och energiska. Detta beror på närvaron eller frånvaron av hyperaktivitet och impulsivitet. Personer med ADD tenderar att vara mer stillsamma utåt sätt, medan personer med ADHD kan vara mer utåtriktade och utåtagerande.
  3. Behandlingsfokus: Behandlingen av ADD och ADHD liknar varandra, med fokus på att hantera symtom och förbättra funktionsnivån. Det kan omfatta en kombination av farmakologisk behandling (såsom läkemedel som stimulerar centrala nervsystemet) och psykosociala interventioner (till exempel beteendeterapi, kognitiv beteendeterapi och föräldraskapsträning). Behandlingsplanen kan anpassas för att möta individuella behov och symtomprofil.

Diagnosticera ADD

För att standardisera diagnoser och klassificera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar använder man olika diagnostiska manualer. Två av de mest erkända manualerna är ICD (International Classification of Diseases) och DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Dessa manualer har olika kriterier för att diagnostisera ADD/ADHD och använder olika termer för att beskriva funktionsnedsättningarna. Det är därför värt att notera att termen “ADD” inte längre används inom vissa officiella medicinska sammanhang då en av de två vanligaste diagnos-manualerna man utgår från för att sätta en diagnos inte innefattar diagnosen längre. Istället säger man “ADHD huvudsakligen ouppmärksam form”. Läs mer om neuropsykiatriska utredningar här.

I ICD-11 infördes en ny underkategori som inkluderar ADD-symtom under namnet “Attention Deficit Disorder without Hyperactivity”. Detta erkänner att personer kan ha uppmärksamhetsproblem utan att visa tydliga symtom på hyperaktivitet eller impulsivitet.

Å andra sidan använde DSM-IV (den fjärde upplagan av DSM) termen “Attention Deficit Disorder” för att beskriva tillståndet utan hyperaktivitet. I den senaste versionen, DSM-5, ändrades dock terminologin till “Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder” för att betona att hyperaktivitet kan vara närvarande i olika grad. DSM-5 delar in ADHD i tre olika typer: huvudsakligen ouppmärksam form, övervägande hyperaktivitet-impulsivitet och kombinerad typ.

Sammanfattningsvis om ADD

Sammanfattningsvis är ADD, eller Attention Deficit Disorder, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar förmågan att rikta och bibehålla uppmärksamhet. Diagnosen skiljer sig från ADHD genom att inte inkludera symtom på hyperaktivitet och impulsivitet. I ICD-manualen kallas ADD numera “Attention Deficit Disorder without Hyperactivity”, medan DSM-manualen använder termen “Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder” och delar in tillståndet i olika underkategorier. För att få en korrekt diagnos och behandling är det viktigt att konsultera en kvalificerad psykolog som kan bedöma symtomen och följa riktlinjerna i relevanta diagnostiska manualer som ICD och DSM.

 

Få hjälp av en psykolog specialiserad på ADHD