Ordlista – Ord kopplade till ADHD

Det kan ibland vara en utmaning att förstå termer och ord som ofta används i samband med den här ADHD-diagnosen. Denna ordlista kommer att förklara några av de vanligaste termerna och uttrycken som används i samband med ADHD.

 

A – ADHD

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kännetecknas av svårigheter med uppmärksamhet, och ibland också hyperaktivitet och impulsivitet.

 

A – Arbetsminne

Arbetsminnet påverkar förmågan att behålla och använda information i ens medvetande under en kort tidsperiod, vilket kan vara en utmaning för personer med ADHD.

 

B – Beteendeterapi

Beteendeterapi är en form av terapi som fokuserar på att förändra beteenden och negativa tankemönster. Beteendeterapi kan vara användbart för personer med ADHD.

 

C – Centralstimulerande preparat

Centralstimulerande preparat / CNS-stimulantia är läkemedel som ökar aktiviteten i hjärnans centrala nervsystem. Dessa läkemedel används ofta för att behandla ADHD genom att öka produktionen av dopamin och noradrenalin, vilka är neurotransmittorer som är inblandade i koncentration och fokus.

 

D – Diagnos

En ADHD-diagnos sätts av en psykolog eller psykiater eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal som kan utvärdera symptomen och fastställa om personen uppfyller kriterierna för ADHD.

 

D – Dopamin

Dopamin är en signalsubstans i hjärnan som är viktig för belöning och motivation. Personer med ADHD kan ha en brist på dopamin, vilket kan påverka deras beteende och fokus.

 

E – Exekutiva funktioner

Exekutiva funktioner är hjärnprocesser som hjälper till att organisera, planera och utföra uppgifter. Personer med ADHD kan ha svårt att hantera sina exekutiva funktioner.

 

E – Executive dysfunction

Executive dysfunction är en engelsk term som används för att beskriva svårigheter med högre kognitiva funktioner, som planering, organisation och beslutsfattande. Personer med ADHD kan ofta uppleva executive dysfunction på grund av deras svårigheter med uppmärksamhet och impulsivitet.

 

F – Fidgeting

En tendens att röra på sig, exempelvis genom att tappa med foten eller snurra på en penna, vilket kan hjälpa personer med ADHD att hantera överstimulering.

 

F – Fokus

Fokus är förmågan att koncentrera sig på en uppgift under en längre tid utan att bli distraherad. Personer med ADHD kan ha svårt att upprätthålla fokus.

 

G – GABA

GABA, eller gamma-aminobutyric acid, är en neurotransmittor som är inblandad i känslomässig reglering och sömn. Forskning tyder på att personer med ADHD, lite förenklat,  kan ha lägre nivåer av GABA än personer utan ADHD.

 

G – Genetik

Forskning har visat att ADHD kan ha en genetisk komponent, vilket innebär att personer med ADHD kan ha en familjehistoria av sjukdomen.

 

H – Hyperaktivitet

Hyperaktivitet är ett av de tre huvudsakliga symptom områdena inom ADHD. Symtomet kännetecknas av överdriven rastlöshet och rörelseaktivitet som ibland är svår att kontrollera.

 

I – Igångsättning

Förmågan att komma igång med en uppgift eller aktivitet, vilket kan vara en utmaning för personer med ADHD.

 

I – Impulsivitet

Impulsivitet är ett av de tre huvudsakliga symptomen på ADHD. Det kännetecknas av brist på hämning och en tendens att agera utan att tänka igenom konsekvenserna.

 

K – Kognitiva beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi är en terapimetod som kan hjälpa personer med ADHD att hantera sina symtom genom att identifiera och utmana negativa tanke- och beteendemönster.

 

K – Koncentration

Personer med ADHD har ofta svårt att upprätthålla koncentrationen, vilket kan påverka deras arbetsprestation och sociala interaktioner.

 

M – Medicinering

Läkemedel är en av de vanligaste behandlingarna för ADHD. Det finns olika läkemedel som kan ordineras för att hantera symtomen, ett av dem är centralstimulerande läkemedel.

 

M – Mindfulness

Mindfulness är en meditationsteknik som involverar att vara medveten om och uppmärksamma tankar, känslor och kroppsreaktioner. Mindfulness kan vara användbart för personer med ADHD för att öka medvetenheten.

 

N – Neurodiversitet

Neurodiversitet är en term som används för att beskriva variationen i hjärnans funktion och beteende. Många personer med ADHD anser att neurodiversitet är en del av sin identitet.

 

N – NPF

Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) är en övergripande term som används för att beskriva en rad diagnoser som påverkar hjärnans funktion, inklusive ADHD och autism.

 

N – Nootropika

Nootropika är en typ av tillskott som används för att förbättra kognitiv funktion, inklusive uppmärksamhet och koncentration. Vissa människor med ADHD kan prova nootropika som ett alternativ till läkemedelsbehandling.

 

O – OCD 

En ångeststörning som kan förekomma hos personer med ADHD. OCD eller tvångssyndrom, kännetecknas av tvångstankar och tvångshandlingar som kan påverka dagliga aktiviteter.

 

O – Organisering

Personer med ADHD kan ha svårt att organisera sina tankar, uppgifter och miljöer. Detta kan leda till förseningar, missade deadlines och problem med att fullfölja uppgifter.

 

R – Ritalin 

En typ av centralstimulantia som ofta används för att behandla ADHD.

 

R – Rejection sensitivity

En känslighet mot att bli avvisad eller inte accepterad, vilket är vanligt bland personer med ADHD.

 

R – Restless Leg Syndrome

En neurologisk sjukdom som är vanligare bland personer med ADHD och som orsakar en obehaglig känsla i benen.

 

R – Rumination

En tendens att fastna i negativa tankar eller upplevelser, vilket är vanligt bland personer med ADHD.

 

S – Selektiv uppmärksamhet

Förmågan att fokusera på en specifik uppgift eller situation medan man ignorerar andra distraktioner.

 

S – Självreglering 

Förmågan att kontrollera ens egna känslor, impulser och beteenden, vilket är en utmaning för personer med ADHD.

 

S – Sensory processing disorder 

Engelsk term på en störning som påverkar hur hjärnan hanterar information från de fem sinnena, vilket kan påverka personer med ADHD.

 

S – Sensory seeking

En tendens att söka stimulans från miljön, exempelvis genom att röra på sig eller leta efter nya upplevelser.

 

S – Sensorisk känslighet 

En överkänslighet mot ljud, ljus eller andra sensoriska intryck, vilket är vanligt bland personer med ADHD.

 

S – Sluggish cognitive tempo 

En term som används för att beskriva en specifik typ av svårigheter som kännetecknas av en tendens att vara trög i tankeprocessen.

 

S – Social förmåga

Förmågan att interagera med andra på ett effektivt och positivt sätt, vilket kan vara en utmaning för personer med ADHD.

 

U – Uppmärksamhetssvårigheter

Uppmärksamhetssvårigheter är en del av kärnsymtomen vid ADHD. Vid ADHD har man en bristande förmåga att upprätthålla uppmärksamhet på en uppgift under en längre period, speciellt om det är något som är ansträngande eller tråkigt.

 

Y – Yoga

En träningsform som kan hjälpa personer med ADHD att minska stress och förbättra koncentrationen.

 

Ö – Överdiagnostisering

Hos vissa finns en oro för att ADHD kan vara överdiagnostiserad, särskilt hos barn. Vissa resonerar att detta kan bero på en ökad medvetenhet om symtomen och en ökad efterfrågan på medicinering.

 

Ö – Överbelastning

Personer med ADHD kan lätt överbelastas av höga krav, stressiga situationer och för mycket stimulans.

 

Få hjälp av en psykolog specialiserad på ADHD