ADHD och Autism

ADHD och Autism

Personer med ADHD har ofta svårt med uppmärksamhet och impulskontroll medan personer med autism har svårt med sociala kontakter och att hantera förändringar. Båda tillstånden har liknande symptom och kan vara svåra att skilja åt.

 

Samsjuklighet ADHD och Autism

Samsjuklighet är mycket vanligt vid ADHD och därför är det ofta svårt med differentialdiagnostik. Symtom eller drag av ADHD har hälften av alla som har autism, enligt Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska institutet som forskar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är inte heller helt ovanligt att ha både autism och ADHD. Faktum är att cirka 20% – 40% av de som har autism har också ADHD. Vanligast är att först få diagnosen autism och sen ADHD. Detta på grund av att autism oftare uppfattas som annorlunda. När det gäller ADHD hos barn är det inte alltid lätt att avgöra om det främst handlar om omognad. Tidigare kunde man inte få både diagnosen ADHD och autism, men sedan de nya diagnoskriterierna (DSM-5) introducerades 2013 är detta möjligt.

 

Räcker det inte med att få en diagnos? 

Diagnoser är sällan heltäckande utan de flesta personer passar inte perfekt in i den mall som neuropsykiatriska diagnoser utgör. Anledningen till att vi diagnosticerar är för att specificera och kunna beskriva en person så omfattande och precist som möjligt. Diagnoser är ofta breda och därför kan det bli lättare att ge rätt stöd om en person får flera diagnoser. 

 Genom att se på neuropsykiatriska diagnoser som samverkande och överlappande kan vi skapa en mer heltäckande och effektiv behandling för personer med samsjuklighet, och därmed förbättra livskvalitet och funktionsnivå hos patienter. Dessutom är behandlingar och mediciner är ofta framtagna för renodlade diagnoser, så också för läkemedelsbehandling vid ADHD. Mer information om en patient gör det lättare för läkaren att hitta exakt rätt medicinsk behandling. Då kan potentiella biverkningar minimeras och effekten av medicinerna maximeras bättre. I exemplet med kombinationen ADHD och autism så bör den sociala färdighetsträningen anpassas, så att även de som är väldigt impulsiva och överaktiva kan ta till sig informationen på bästa sätt. Hur behandlingar ska utformas för patienter med flera diagnoser är något som det behöver forskas mer om. 

 

Jämförelse av symptom 

Både ADHD och autism involverar vissa liknande symptom, men med olika grad av svårighetsgrad och manifestation. Bristen på uppmärksamhet och impulsivitet som ses hos personer med ADHD kan också förekomma hos personer med autism, men det är viktigt att notera att dessa symptom hos personer med autism är vanligtvis mer relaterade till sociala och kommunikativa svårigheter än till uppmärksamhetsstörningar i sig.  Personer med både ADHD och autism kan ha svårt att förstå sociala signaler och att tolka icke-verbal kommunikation som kroppsspråk och ansiktsuttryck. De kan också ha svårt att inleda och upprätthålla konversationer samt att delta i samspel med sina kamrater. Att ha både ADHD och autism kan också innebära att ha svårt att filtrera ut oväsentliga stimuli och ha en överkänslighet för sensoriska intryck. Detta kan göra det svårt att fokusera på en specifik uppgift eller att ignorera störande ljud eller rörelser i omgivningen. 

 

Skillnader mellan Autism och ADHD

Trots dessa likheter finns det också viktiga skillnader mellan symptomen för ADHD och autism. En viktig skillnad är att hyperaktiviteten och impulsiviteten som är karakteristiska för ADHD sällan förekommer hos personer med autism. Personer med autism kan vara stillsamma och passiva istället för hyperaktiva. Repetitiva beteendemönster och en förkärlek för rutin och struktur är också vanligt förekommande hos personer med autism, medan personer med ADHD kan vara impulsiva och ha svårigheter att följa regler och rutiner.

 

Vad är Autism?

Autism innebär svårigheter inom social interaktion, kommunikation och beteende. Människor med autism kan ha svårt att förstå sociala koder och normer, och de kan ha svårt att skapa och underhålla relationer. De kan ha begränsade och återkommande beteendemönster samt specifika intressen. Autism kan också åtföljas av sensoriska överkänsligheter, vilket innebär att de kan vara överreaktiva på vissa ljud, ljus eller beröring. Autism diagnostiseras vanligtvis under barndomen och symptomen kan variera från milda till allvarliga.

 

Styrkor Autism 

 • Mycket kunskap om sitt specialintresse
 • Kan hålla fokus länge när det gäller eget intresse
 • Är ofta pålitliga
 • Säger sanningar, kommer ihåg vad som var lovat
 • Kan se detaljer som andra inte ser
 • Systematiska: förstår och vill se teknik, regler och lagar
 • Visuellt starka

Konsekvenser av Autism

 • Kommunikationsproblem.
 • Anpassningsproblem/samarbetsproblem.
 • Försenad utveckling.
 • Minskad autonomi.
 • Psykisk ohälsa.

 

Anpassa kommunikationen till barn med Autism

 • Enkelt konkret språk.
 • Undvik retoriska/artiga frågor.
 • Flervalsfrågor kontra öppna frågor.
 • Undvik störande moment i miljön.
 • Regler och tydlig struktur för samtalet.
 • Konkreta kortsiktiga mål.
 • Tid, tempo, paus.
 • Tydliggörande hjälpmedel som till exempel rita, skriv, listor, punktform, dator, timer. Även Sociala berättelser.

 

Få hjälp av en psykolog specialiserad på ADHD